Nette Documentation Preview

syntax
Pomožne funkcije
****************

.[perex]
[api:Nette\Utils\Helpers] je statični razred s koristnimi funkcijami.


Namestitev:

```shell
composer require nette/utils
```

Vsi primeri predpostavljajo, da je definiran naslednji vzdevek razreda:

```php
use Nette\Utils\Helpers;
```


capture(callable $cb): string .[method]
---------------------------------------

Izvede povratni klic in vrne zajeti izhod kot niz.

```php
$res = Helpers::capture(function () use ($template) {
	$template->render();
});
```


clamp(int|float $value, int|float $min, int|float $max): int|float .[method]
----------------------------------------------------------------------------

Vrne vrednost, ki je vpeta v vključujoče območje min in max.

```php
Helpers::clamp($level, 0, 255);
```


compare(mixed $left, string $operator, mixed $right): bool .[method]
--------------------------------------------------------------------

Primerja dve vrednosti na enak način kot PHP. Razlikuje med operatorji `>`, `>=`, `<`, `<=`, `=`, `==`, `===`, `!=`, `!==`, `<>`.
Funkcija je uporabna v primerih, ko je operator spremenljiv.

```php
Helpers::compare(10, '<', 20); // true
```


falseToNull(mixed $value): mixed .[method]
------------------------------------------

Pretvori `false` v `null`, drugih vrednosti ne spremeni.

```php
Helpers::falseToNull(false); // null
Helpers::falseToNull(123);   // 123
```


getLastError(): string .[method]
--------------------------------

Vrne zadnjo nastalo napako PHP ali prazen niz, če do napake ni prišlo. Za razliko od `error_get_last()`, direktiva PHP `html_errors` nanj ne vpliva in vedno vrne besedilo in ne HTML.

```php
Helpers::getLastError();
```


getSuggestion(string[] $possibilities, string $value): ?string .[method]
------------------------------------------------------------------------

Poišče niz iz `$possibilities`, ki je najbolj podoben `$value`, vendar ni enak. Podpira samo 8-bitna kodiranja.

Uporaben je, če določena možnost ni veljavna in želimo uporabniku predlagati podobno možnost (vendar drugačno, zato enakega niza ne upoštevamo). Na ta način Nette ustvari sporočila `did you mean ...?`.

```php
$items = ['foo', 'bar', 'baz'];
Helpers::getSuggestion($items, 'fo');   // 'foo'
Helpers::getSuggestion($items, 'barr'); // 'bar'
Helpers::getSuggestion($items, 'baz');  // 'bar', ne 'baz'
```

Pomožne funkcije

Nette\Utils\Helpers je statični razred s koristnimi funkcijami.

Namestitev:

composer require nette/utils

Vsi primeri predpostavljajo, da je definiran naslednji vzdevek razreda:

use Nette\Utils\Helpers;

capture(callable $cb): string

Izvede povratni klic in vrne zajeti izhod kot niz.

$res = Helpers::capture(function () use ($template) {
	$template->render();
});

clamp(int|float $value, int|float $min, int|float $max): int|float

Vrne vrednost, ki je vpeta v vključujoče območje min in max.

Helpers::clamp($level, 0, 255);

compare(mixed $left, string $operator, mixed $right)bool

Primerja dve vrednosti na enak način kot PHP. Razlikuje med operatorji >, >=, <, <=, =, ==, ===, !=, !==, <>. Funkcija je uporabna v primerih, ko je operator spremenljiv.

Helpers::compare(10, '<', 20); // true

falseToNull(mixed $value)mixed

Pretvori false v null, drugih vrednosti ne spremeni.

Helpers::falseToNull(false); // null
Helpers::falseToNull(123);   // 123

getLastError(): string

Vrne zadnjo nastalo napako PHP ali prazen niz, če do napake ni prišlo. Za razliko od error_get_last(), direktiva PHP html_errors nanj ne vpliva in vedno vrne besedilo in ne HTML.

Helpers::getLastError();

getSuggestion(string[] $possibilities, string $value): ?string

Poišče niz iz $possibilities, ki je najbolj podoben $value, vendar ni enak. Podpira samo 8-bitna kodiranja.

Uporaben je, če določena možnost ni veljavna in želimo uporabniku predlagati podobno možnost (vendar drugačno, zato enakega niza ne upoštevamo). Na ta način Nette ustvari sporočila did you mean ...?.

$items = ['foo', 'bar', 'baz'];
Helpers::getSuggestion($items, 'fo');   // 'foo'
Helpers::getSuggestion($items, 'barr'); // 'bar'
Helpers::getSuggestion($items, 'baz');  // 'bar', ne 'baz'