Nette Documentation Preview

syntax
Souborový systém
****************

.[perex]
[api:Nette\Utils\FileSystem] je třída s užitečnými funkcemi pro práci se souborovým systémem. Jednou z výhod oproti nativním PHP funkcím je, že v případě chyby vyhazují výjimky.


Pokud potřebujete hledat soubory na disku, použijte [Finder|finder].

Instalace:

```shell
composer require nette/utils
```

Následující příklady předpokládají vytvořený alias:

```php
use Nette\Utils\FileSystem;
```


Manipulace
==========


copy(string $origin, string $target, bool $overwrite=true): void .[method]
--------------------------------------------------------------------------

Zkopíruje soubor nebo celý adresář. Ve výchozím nastavení přepisuje existující soubory a adresáře. S parametrem `$overwrite` nastaveným na hodnotou `false` vyvolá výjimku `Nette\InvalidStateException`, pokud cílový soubor nebo adresář `$target` existuje. Při chybě vyvolá výjimku `Nette\IOException`.

```php
FileSystem::copy('/path/to/source', '/path/to/dest', overwrite: true);
```


createDir(string $dir, int $mode=0777): void .[method]
------------------------------------------------------

Vytvoří adresář, pokud neexistuje, včetně nadřazených adresářů. Při chybě vyvolá výjimku `Nette\IOException`.

```php
FileSystem::createDir('/path/to/dir');
```


delete(string $path): void .[method]
------------------------------------

Smaže soubor nebo celý adresář pokud existuje. Pokud adresář není prázdný, smaže nejprve jeho obsah. Při chybě vyvolá výjimku `Nette\IOException`.

```php
FileSystem::delete('/path/to/fileOrDir');
```


makeWritable(string $path, int $dirMode=0777, int $fileMode=0666): void .[method]
---------------------------------------------------------------------------------

Nastaví oprávnění souboru na `$fileMode` nebo adresáři na `$dirMode`. Rekurzivně projde a nastaví oprávnění i celému obsahu adresáře.

```php
FileSystem::makeWritable('/path/to/fileOrDir');
```


open(string $path, string $mode): resource .[method]
----------------------------------------------------

Otevře soubor a vrátí resource. Parametr `$mode` funguje stejně jako u nativní funkce `fopen()`:https://www.php.net/manual/en/function.fopen.php. V případě chyby vyvolá výjimku `Nette\IOException`.

```php
$res = FileSystem::open('/path/to/file', 'r');
```


read(string $file): string .[method]
------------------------------------

Vrátí obsah souboru `$file`. Při chybě vyvolá výjimku `Nette\IOException`.

```php
$content = FileSystem::read('/path/to/file');
```


readLines(string $file, bool $stripNewLines=true): \Generator .[method]
-----------------------------------------------------------------------

Přečte obsah souboru řádek po řádku. Na rozdíl od nativní funkce `file()` nenačítá celý soubor do paměti, ale čte jej průběžně, takže je možné číst i soubory větší než dostupná paměť. `$stripNewLines` říká, zda se mají ostranit znaky konce řádku `\r` a `\n`.
V případě chyby vyvolá výjimku `Nette\IOException`.

```php
$lines = FileSystem::readLines('/path/to/file');

foreach ($lines as $lineNum => $line) {
	echo "Line $lineNum: $line\n";
}
```


rename(string $origin, string $target, bool $overwrite=true): void .[method]
----------------------------------------------------------------------------

Přejmenuje nebo přesune soubor či adresář `$origin`. Ve výchozím nastavení přepisuje existující soubory a adresáře. S parametrem `$overwrite` nastaveným na hodnotou `false` vyvolá výjimku `Nette\InvalidStateException`, pokud cílový soubor nebo adresář `$target` existuje. Při chybě vyvolá výjimku `Nette\IOException`.

```php
FileSystem::rename('/path/to/source', '/path/to/dest', overwrite: true);
```


write(string $file, string $content, int $mode=0666): void .[method]
--------------------------------------------------------------------

Zapíše řetězec `$content` do souboru `$file`. Při chybě vyvolá výjimku `Nette\IOException`.

```php
FileSystem::write('/path/to/file', $content);
```


Cesty
=====


isAbsolute(string $path): bool .[method]
----------------------------------------

Zjištuje, zda je cesta `$path` absolutní.

```php
FileSystem::isAbsolute('../backup'); // false
FileSystem::isAbsolute('/backup');  // true
FileSystem::isAbsolute('C:/backup'); // true
```


joinPaths(string ...$segments): string .[method]
------------------------------------------------
Spojí všechny segmenty cesty a výsledek normalizuje.

```php
FileSystem::joinPaths('a', 'b', 'file.txt'); // 'a/b/file.txt'
FileSystem::joinPaths('/a/', '/b/');     // '/a/b/'
FileSystem::joinPaths('/a/', '/../b');    // '/b'
```


normalizePath(string $path): string .[method]
---------------------------------------------
Normalizuje `..` a `.` a oddělovače adresářů v cestě na systémové.

```php
FileSystem::normalizePath('/file/.');    // '/file/'
FileSystem::normalizePath('\file\..');    // '/file'
FileSystem::normalizePath('/file/../..');  // '/..'
FileSystem::normalizePath('file/../../bar'); // '/../bar'
```


unixSlashes(string $path): string .[method]
-------------------------------------------

Převede lomítka na `/` používané v unixových systémech.

```php
$path = FileSystem::unixSlashes($path);
```


platformSlashes(string $path): string .[method]
-----------------------------------------------

Převede lomítka na znaky specifické pro aktuální platformu, tj. `\` ve Windows a `/` jinde.

```php
$path = FileSystem::platformSlashes($path);
```


Statický vs nestatický přístup
==============================

Abyste kupříkladu pro účely testování mohli třídu snadno nahradit jinou (mockem), používejte ji nestaticky:

```php
class AnyClassUsingFileSystem
{
	public function __construct(
		private FileSystem $fileSystem,
	) {
	}

	public function readConfig(): string
	{
		return $this->fileSystem->read(/* ... */);
	}

	...
}
```

Souborový systém

Nette\Utils\FileSystem je třída s užitečnými funkcemi pro práci se souborovým systémem. Jednou z výhod oproti nativním PHP funkcím je, že v případě chyby vyhazují výjimky.

Pokud potřebujete hledat soubory na disku, použijte Finder.

Instalace:

composer require nette/utils

Následující příklady předpokládají vytvořený alias:

use Nette\Utils\FileSystem;

Manipulace

copy(string $origin, string $target, bool $overwrite=true)void

Zkopíruje soubor nebo celý adresář. Ve výchozím nastavení přepisuje existující soubory a adresáře. S parametrem $overwrite nastaveným na hodnotou false vyvolá výjimku Nette\InvalidStateException, pokud cílový soubor nebo adresář $target existuje. Při chybě vyvolá výjimku Nette\IOException.

FileSystem::copy('/path/to/source', '/path/to/dest', overwrite: true);

createDir(string $dir, int $mode=0777)void

Vytvoří adresář, pokud neexistuje, včetně nadřazených adresářů. Při chybě vyvolá výjimku Nette\IOException.

FileSystem::createDir('/path/to/dir');

delete(string $path): void

Smaže soubor nebo celý adresář pokud existuje. Pokud adresář není prázdný, smaže nejprve jeho obsah. Při chybě vyvolá výjimku Nette\IOException.

FileSystem::delete('/path/to/fileOrDir');

makeWritable(string $path, int $dirMode=0777, int $fileMode=0666)void

Nastaví oprávnění souboru na $fileMode nebo adresáři na $dirMode. Rekurzivně projde a nastaví oprávnění i celému obsahu adresáře.

FileSystem::makeWritable('/path/to/fileOrDir');

open(string $path, string $mode): resource

Otevře soubor a vrátí resource. Parametr $mode funguje stejně jako u nativní funkce fopen(). V případě chyby vyvolá výjimku Nette\IOException.

$res = FileSystem::open('/path/to/file', 'r');

read(string $file): string

Vrátí obsah souboru $file. Při chybě vyvolá výjimku Nette\IOException.

$content = FileSystem::read('/path/to/file');

readLines(string $file, bool $stripNewLines=true): \Generator

Přečte obsah souboru řádek po řádku. Na rozdíl od nativní funkce file() nenačítá celý soubor do paměti, ale čte jej průběžně, takže je možné číst i soubory větší než dostupná paměť. $stripNewLines říká, zda se mají ostranit znaky konce řádku \r a \n. V případě chyby vyvolá výjimku Nette\IOException.

$lines = FileSystem::readLines('/path/to/file');

foreach ($lines as $lineNum => $line) {
	echo "Line $lineNum: $line\n";
}

rename(string $origin, string $target, bool $overwrite=true)void

Přejmenuje nebo přesune soubor či adresář $origin. Ve výchozím nastavení přepisuje existující soubory a adresáře. S parametrem $overwrite nastaveným na hodnotou false vyvolá výjimku Nette\InvalidStateException, pokud cílový soubor nebo adresář $target existuje. Při chybě vyvolá výjimku Nette\IOException.

FileSystem::rename('/path/to/source', '/path/to/dest', overwrite: true);

write(string $file, string $content, int $mode=0666)void

Zapíše řetězec $content do souboru $file. Při chybě vyvolá výjimku Nette\IOException.

FileSystem::write('/path/to/file', $content);

Cesty

isAbsolute(string $path)bool

Zjištuje, zda je cesta $path absolutní.

FileSystem::isAbsolute('../backup'); // false
FileSystem::isAbsolute('/backup');  // true
FileSystem::isAbsolute('C:/backup'); // true

joinPaths(string …$segments)string

Spojí všechny segmenty cesty a výsledek normalizuje.

FileSystem::joinPaths('a', 'b', 'file.txt'); // 'a/b/file.txt'
FileSystem::joinPaths('/a/', '/b/');     // '/a/b/'
FileSystem::joinPaths('/a/', '/../b');    // '/b'

normalizePath(string $path)string

Normalizuje .. a . a oddělovače adresářů v cestě na systémové.

FileSystem::normalizePath('/file/.');    // '/file/'
FileSystem::normalizePath('\file\..');    // '/file'
FileSystem::normalizePath('/file/../..');  // '/..'
FileSystem::normalizePath('file/../../bar'); // '/../bar'

unixSlashes(string $path)string

Převede lomítka na / používané v unixových systémech.

$path = FileSystem::unixSlashes($path);

platformSlashes(string $path)string

Převede lomítka na znaky specifické pro aktuální platformu, tj. \ ve Windows a / jinde.

$path = FileSystem::platformSlashes($path);

Statický vs nestatický přístup

Abyste kupříkladu pro účely testování mohli třídu snadno nahradit jinou (mockem), používejte ji nestaticky:

class AnyClassUsingFileSystem
{
	public function __construct(
		private FileSystem $fileSystem,
	) {
	}

	public function readConfig(): string
	{
		return $this->fileSystem->read(/* ... */);
	}

	...
}