Nette Documentation Preview

syntax
Работа с изображения
********************

.[perex]
Класът [api:Nette\Utils\Image] улеснява манипулирането на изображения, например промяна на размера, изрязване, изостряне, рисуване или обединяване на няколко изображения.


PHP разполага с богат набор от функции за манипулиране на изображения. Но техният API не е много удобен за потребителите. Това нямаше да е Nette Framework, ако не бяха предложили секси API.

Монтаж:

```shell
composer require nette/utils
```

Всички примери предполагат, че псевдонимът вече е създаден:

```php
use Nette\Utils\Image;
use Nette\Utils\ImageColor;
use Nette\Utils\ImageType;
```


Създаване на изображение .[#toc-creating-an-image]
==================================================

Създайте ново истинско цветно изображение, напр. 100×200:

```php
$image = Image::fromBlank(100, 200);
```

По желание можете да зададете цвят на фона (по подразбиране е черен):

```php
$image = Image::fromBlank(100, 200, ImageColor::rgb(125, 0, 0));
```

Или да качите изображение от файл:

```php
$image = Image::fromFile('nette.jpg');
```


Запазване на изображения .[#toc-save-the-image]
===============================================

Изображението може да бъде записано във файл:

```php
$image->save('resampled.jpg');
```

Можем да зададем качество на компресията в диапазона 0..100 за JPEG (по подразбиране 85), WEBP (по подразбиране 80) и AVIF (по подразбиране 30) и 0..9 за PNG (по подразбиране 9):

```php
$image->save('resampled.jpg', 80); // JPEG, 80% качество
```

Ако форматът не е очевиден от файловото разширение, той може да бъде посочен с [константа |#Formats]:

```php
$image->save('resampled.tmp', null, ImageType::JPEG);
```

Изображението може да бъде записано на променлива вместо на диск:

```php
$data = $image->toString(ImageType::JPEG, 80); // JPEG, 80% качество
```

или се изпраща директно на браузъра със съответния HTTP хедър `Content-Type`:

```php
// изпраща заглавие Content-Type: image/png
$image->send(ImageType::PNG);
```


Формати .[#toc-formats]
=======================

Поддържаните формати са JPEG, PNG, GIF, WebP, AVIF и BMP. Те обаче трябва да се поддържат и от вашата версия на PHP, което може да се провери чрез функцията [isTypeSupported(). |#isTypeSupported()] Анимациите не се поддържат.

Форматите са представени от константите `ImageType::JPEG`, `ImageType::PNG`, `ImageType::GIF`, `ImageType::WEBP`, `ImageType::AVIF` и `ImageType::BMP`.

```php
$supported = Image::isTypeSupported(ImageType::JPEG);
```

Трябва да определите формата на дадено изображение при зареждане? Методът го връща във втория параметър:

```php
$image = Image::fromFile('nette.jpg', $type);
```

Действителното откриване, без да се зарежда изображението, се извършва от `Image::detectTypeFromFile()`.


Промяна на размера .[#toc-image-resize]
=======================================

Често срещана операция е промяна на размера на изображението. Действителните размери се връщат чрез методите `getWidth()` и `getHeight()`.

Методът `resize()` се използва за промяна на размера на изображението, така че то да не надвишава 500x300 пиксела (или ширината ще бъде точно 500 px, или височината точно 300 px, като едно от измеренията се изчислява, за да се запази съотношението на страните):

```php
$image->resize(500, 300);
```

Може да се зададе само едно измерение, а другото ще бъде изчислено:

```php
$image->resize(500, null); // ширина 500px, височина се изчислява

$image->resize(null, 300); // изчислена ширина, височина 300px
```

Всяко измерение може да бъде зададено като процент:

```php
$image->resize('75%', 300); // 75 % × 300px
```

Поведението `resize` може да бъде повлияно от следните симптоми. Всички, с изключение на `Image::Stretch`, запазват съотношението на страните.

|---------------------------------------------------------------------------------------
| Флаг | Описание
|---------------------------------------------------------------------------------------
| `Image::OrSmaller` (по подразбиране)| получените размери ще бъдат по-малки или равни на заявените размери.
| `Image::OrBigger` | запълва (и евентуално надхвърля в едно измерение) целевата област
| `Image::Cover` | запълва целевата област и подрязва това, което е извън нея.
| `Image::ShrinkOnly` | свиване (избягва разтягане на малко изображение) само
| `Image::Stretch` | не запазвайте съотношението на страните


Флаговете се подават като трети аргумент на функцията:

```php
$image->resize(500, 300, Image::OrBigger);
```

Флаговете могат да се комбинират:

```php
$image->resize(500, 300, Image::ShrinkOnly | Image::Stretch);
```

Изображенията могат да бъдат обърнати вертикално или хоризонтално, като се зададе едно от измеренията (или и двете) като отрицателно число:

```php
$flipped = $image->resize(null, '-100%'); // обръщане по вертикала

$flipped = $image->resize('-100%', '-100%'); // завъртане на 180°

$flipped = $image->resize(-125, 500); // промяна на размера и обръщане в хоризонтално положение
```

След като изображението е намалено, можете да подобрите външния му вид, като настроите остротата му:

```php
$image->sharpen();
```


Засаждане .[#toc-cropping]
==========================

Методът, използван за култивиране, е `crop()`:

```php
$image->crop($left, $top, $width, $height);
```

Както и при `resize()`, всички стойности могат да бъдат представени като проценти. Процентите за `$left` и `$top` се изчисляват от оставащото пространство, подобно на CSS свойството `background-position`:

```php
$image->crop('100%', '50%', '80%', '80%');
```

[* crop.svg *]


Изображението може също така да бъде автоматично изрязано, напр. черните граници могат да бъдат изрязани:

```php
$image->cropAuto(IMG_CROP_BLACK);
```

Методът `cropAuto()` е заместител на обект на функцията `imagecropauto()`, за повече подробности вижте [нейната документация |https://www.php.net/manual/en/function.imagecropauto].


Цветове .[#toc-colors]
======================

Методът `ImageColor::rgb()` ви позволява да дефинирате цвят, като използвате червени, зелени и сини (RGB) стойности. По желание можете да зададете и стойност за прозрачност, варираща от 0 (напълно прозрачен) до 1 (напълно непрозрачен), точно както в CSS.

```php
$color = ImageColor::rgb(255, 0, 0); // Red
$transparentBlue = ImageColor::rgb(0, 0, 255, 0.5); // Semi-transparent blue
```

Методът `ImageColor::hex()` ви позволява да дефинирате цвят, като използвате шестнадесетичен формат, подобно на CSS. Той поддържа форматите `#rgb`, `#rrggbb`, `#rgba` и `#rrggbbaa`:

```php
$color = ImageColor::hex("#F00"); // Red
$transparentGreen = ImageColor::hex("#00FF0080"); // Semi-transparent green
```

Цветовете могат да се използват и в други методи, като например `ellipse()`, `fill()` и т.н.


Рисуване и редактиране .[#toc-drawing-and-editing]
==================================================

Можете да рисувате, да пишете, да използвате всички функции на PHP за манипулиране на изображения, вижте [Преглед на методите |#Overview of methods], но в обектно-ориентирана обвивка:

```php
$image->filledEllipse($centerX, $centerY, $width, $height, ImageColor::rgb(255, 0, 0));
```

Тъй като функциите на PHP за изчертаване на правоъгълници са непрактични поради задаването на координати, класът `Image` предлага техни заместители под формата на функциите [rectangleWH() |#rectangleWH()] и [filledRectangleWH() |#filledRectangleWH()].


Комбиниране на няколко изображения .[#toc-merge-multiple-images]
================================================================

Можете лесно да вмъкнете друго изображение в снимка:

```php
$logo = Image::fromFile('logo.png');
$blank = Image::fromBlank(320, 240, ImageColor::rgb(52, 132, 210));

// координатите отново могат да бъдат зададени като процент
$blank->place($logo, '80%', '80%'); // вмъкване в долния десен ъгъл
```

Алфа каналът се спазва по време на вмъкването и можем да влияем върху прозрачността на вмъкнатото изображение (създаваме воден знак):

```php
$blank->place($image, '80%', '80%', 25); // прозрачността е 25%
```

Използването на този API е истинско удоволствие!


Преглед на методите .[#toc-overview-of-methods]
===============================================


static fromBlank(int $width, int $height, ImageColor $color=null): Image .[method]
----------------------------------------------------------------------------------
Създава ново истинско цветно изображение със зададени размери. Цветът по подразбиране е черен.


static fromFile(string $file, int &$detectedFormat=null): Image .[method]
-------------------------------------------------------------------------
Чете изображение от файл и връща неговия [тип |#Formats] в `$detectedFormat`.


static fromString(string $s, int &$detectedFormat=null): Image .[method]
------------------------------------------------------------------------
Чете изображение от низ и връща неговия [тип |#Formats] в `$detectedFormat`.


static rgb(int $red, int $green, int $blue, int $transparency=0): array .[method][deprecated]
---------------------------------------------------------------------------------------------
Тази функция е заменена от класа `ImageColor`, вижте [цветовете |#Colors].


static typeToExtension(int $type): string .[method]
---------------------------------------------------
Връща разширението на файла за дадения [тип |#Formats].


static typeToMimeType(int $type): string .[method]
--------------------------------------------------
Връща типа mime за дадения [тип |#Formats].


static extensionToType(string $extension): int .[method]
--------------------------------------------------------
Връща [типа на |#Formats] изображението в съответствие с разширението на файла.


static detectTypeFromFile(string $file, int &$width=null, int &$height=null): ?int .[method]
--------------------------------------------------------------------------------------------
Връща [типа на |#Formats] файла с изображение, а в параметрите `$width` и `$height` - и неговите размери.


static detectTypeFromString(string $s, int &$width=null, int &$height=null): ?int .[method]
-------------------------------------------------------------------------------------------
Връща [типа на |#Formats] изображението от низ, а в параметрите `$width` и `$height` - и неговите размери.


static isTypeSupported(int $type): bool .[method]
-------------------------------------------------
Определя дали даденият [тип |#Formats] изображение се поддържа.


static getSupportedTypes(): array .[method]{data-version:4.0.4}
---------------------------------------------------------------
Връща масив от поддържаните типове изображения (константи `ImageType::XXX`).


static calculateTextBox(string $text, string $fontFile, float $size, float $angle=0, array $options=[]): array .[method]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Изчислява размерите на правоъгълника, който огражда текст с определен шрифт и размер. Връща асоциативен масив, съдържащ ключовете `left`, `top`, `width`, `height`. Лявото поле може да бъде отрицателно, ако текстът започва с ляв надвес.


affine(array $affine, array $clip=null): Image .[method]
--------------------------------------------------------
Връща изображение, съдържащо афинно-трансформирано src изображение, като се използва опционална област на изрязване. ([повече информация |https://www.php.net/manual/en/function.imageaffine]).


affineMatrixConcat(array $m1, array $m2): array .[method]
---------------------------------------------------------
Връща конкатенацията на две матрици за афинна трансформация, което е полезно, ако трябва да се приложат няколко трансформации към едно и също изображение. ([повече подробности |https://www.php.net/manual/en/function.imageaffinematrixconcat])


affineMatrixGet(int $type, mixed $options=null): array .[method]
----------------------------------------------------------------
Връща матричната трансформационна матрица. ([повече подробности |https://www.php.net/manual/en/function.imageaffinematrixget])


alphaBlending(bool $on): void .[method]
---------------------------------------
Позволява ви да използвате два различни режима на рисуване в трицветни изображения. В режим на наслагване цветовият компонент на алфа-канала, използван във всички функции за рисуване, като например `setPixel()`, определя каква част от основния цвят трябва да прозира. В резултат на това в този момент съществуващият цвят автоматично се смесва с цвета на чертежа и резултатът се записва в изображението. В резултат на това пикселът става непрозрачен. В режим без смесване цветът на карикатурата се копира дословно с информацията за алфа канала и се заменя с целевия пиксел. Режимът на смесване не е наличен, когато рисувате върху изображения от палитра. ([повече) |https://www.php.net/manual/en/function.imagealphablending]


antialias(bool $on): void .[method]
-----------------------------------
Активиране на изчертаването на изгладени линии и многоъгълници. Не поддържа алфа канали. Работи само с трицветни изображения.

Използването на изгладения примитив с прозрачен цвят на фона може да доведе до неочаквани резултати. Методът на смесване използва цвета на фона като всеки друг цвят. ([повече подробности |https://www.php.net/manual/en/function.imageantialias])


arc(int $centerX, int $centerY, int $width, int $height, int $startAngle, int $endAngle, ImageColor $color): void .[method]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Изчертава дъга от окръжност с център в зададените координати. ([повече подробности |https://www.php.net/manual/en/function.imagearc])


colorAllocate(int $red, int $green, int $blue): int .[method]
-------------------------------------------------------------
Връща идентификатор на цвят, представляващ цвят, съставен от дадените компоненти RGB. Трябва да се извика, за да се създаде всеки цвят, който ще се използва в изображението. ([повече подробности |https://www.php.net/manual/en/function.imagecolorallocate])


colorAllocateAlpha(int $red, int $green, int $blue, int $alpha): int .[method]
------------------------------------------------------------------------------
Работи по същия начин като `colorAllocate()`, като се добавя параметърът за прозрачност `$alpha`. ([повече подробности |https://www.php.net/manual/en/function.imagecolorallocatealpha])


colorAt(int $x, int $y): int .[method]
--------------------------------------
Връща цветовия индекс на пиксела на зададеното място в изображението. Ако изображението е truecolor, тази функция връща стойността RGB за този пиксел като цяло число. Използвайте битово изместване и битова маска, за да получите достъп до отделните стойности за червения, зеления и синия компонент. ([повече) |https://www.php.net/manual/en/function.imagecolorat]


colorClosest(int $red, int $green, int $blue): int .[method]
------------------------------------------------------------
Връща индекса на цвета в палитрата на изображението, който е "най-близък" до зададената стойност RGB. "Разстоянието" между желания цвят и всеки цвят в палитрата се изчислява така, сякаш стойностите RGB са точки в триизмерното пространство. ([повече подробности |https://www.php.net/manual/en/function.imagecolorclosest])


colorClosestAlpha(int $red, int $green, int $blue, int $alpha): int .[method]
-----------------------------------------------------------------------------
Връща цветовия индекс в палитрата на изображението, който е "най-близък" до зададената RGB стойност и ниво `$alpha`. ([повече) |https://www.php.net/manual/en/function.imagecolorclosestalpha]


colorClosestHWB(int $red, int $green, int $blue): int .[method]
---------------------------------------------------------------
Получаване на цветовия индекс, който има цветовете нюанс, бяло и черно, най-близки до дадения цвят. ([повече подробности |https://www.php.net/manual/en/function.imagecolorclosesthwb])


colorDeallocate(int $color): void .[method]
-------------------------------------------
Премахва цвета, който е бил зададен преди това с помощта на `colorAllocate()` или `colorAllocateAlpha()`. ([повече подробности |https://www.php.net/manual/en/function.imagecolordeallocate])


colorExact(int $red, int $green, int $blue): int .[method]
----------------------------------------------------------
Връща индекса на посочения цвят в палитрата с изображения. ([повече подробности |https://www.php.net/manual/en/function.imagecolorexact])


colorExactAlpha(int $red, int $green, int $blue, int $alpha): int .[method]
---------------------------------------------------------------------------
Връща индекса на посочения цвят + алфа в палитрата с изображения. ([повече подробности |https://www.php.net/manual/en/function.imagecolorexactalpha])


colorMatch(Image $image2): void .[method]
-----------------------------------------
Комбинира цветовете от палитрата с тези от друг панел. ([повече подробности |https://www.php.net/manual/en/function.imagecolormatch])


colorResolve(int $red, int $green, int $blue): int .[method]
------------------------------------------------------------
Връща цветовия индекс за желания цвят - точния цвят или най-близкия възможен алтернативен цвят. ([повече подробности |https://www.php.net/manual/en/function.imagecolorresolve])


colorResolveAlpha(int $red, int $green, int $blue, int $alpha): int .[method]
-----------------------------------------------------------------------------
Връща цветовия индекс за желания цвят - точния цвят или най-близкия възможен алтернативен цвят. ([повече подробности |https://www.php.net/manual/en/function.imagecolorresolvealpha])


colorSet(int $index, int $red, int $green, int $blue): void .[method]
---------------------------------------------------------------------
Задава посочения индекс в палитрата на посочения цвят. ([повече подробности |https://www.php.net/manual/en/function.imagecolorset])


colorsForIndex(int $index): array .[method]
-------------------------------------------
Получава цвета на посочения индекс. ([повече подробности |https://www.php.net/manual/en/function.imagecolorsforindex])


colorsTotal(): int .[method]
----------------------------
Връща броя на цветовете в палитрата на изображението. ([повече подробности |https://www.php.net/manual/en/function.imagecolorstotal])


colorTransparent(int $color=null): int .[method]
------------------------------------------------
Получава или задава прозрачен цвят за изображението. ([повече подробности |https://www.php.net/manual/en/function.imagecolortransparent])


convolution(array $matrix, float $div, float $offset): void .[method]
---------------------------------------------------------------------
Прилага конволюционна матрица към изображението, като използва посочените коефициент и отместване. ([повече подробности |https://www.php.net/manual/en/function.imageconvolution])

.[note]
Изисква *Пълен GD разширение*, така че може да не работи навсякъде.


copy(Image $src, int $dstX, int $dstY, int $srcX, int $srcY, int $srcW, int $srcH): void .[method]
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Копира част от `$src` в изображение, започващо от `$srcX`, `$srcY` с ширина `$srcW` и височина `$srcH`. Определената част ще бъде копирана в координатите `$dstX` и `$dstY`. ([повече подробности |https://www.php.net/manual/en/function.imagecopy])


copyMerge(Image $src, int $dstX, int $dstY, int $srcX, int $srcY, int $srcW, int $srcH, int $opacity): void .[method]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Копира част от `$src` в изображение, започващо от `$srcX`, `$srcY` с ширина `$srcW` и височина `$srcH`. Определената част ще бъде копирана в координатите `$dstX` и `$dstY`. ([повече подробности |https://www.php.net/manual/en/function.imagecopymerge])


copyMergeGray(Image $src, int $dstX, int $dstY, int $srcX, int $srcY, int $srcW, int $srcH, int $opacity): void .[method]
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Копира част от `$src` в изображение, започващо от `$srcX`, `$srcY` с ширина `$srcW` и височина `$srcH`. Определената част ще бъде копирана в координатите `$dstX` и `$dstY`.

Тази функция е идентична с `copyMerge()`, с изключение на това, че при сливането запазва оригиналния оттенък, като преобразува целевите пиксели в сива скала преди операцията по копиране. ([повече подробности |https://www.php.net/manual/en/function.imagecopymergegray])


copyResampled(Image $src, int $dstX, int $dstY, int $srcX, int $srcY, int $dstW, int $dstH, int $srcW, int $srcH): void .[method]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Копира правоъгълна част от едно изображение в друго изображение, като плавно интерполира стойностите на пикселите, така че изображението да запази висока яснота при намаляване на размера.

С други думи, `copyResampled()` взема правоъгълна област от `$src` с ширина `$srcW` и височина `$srcH` на позиция (`$srcX`, `$srcY`) и я поставя в правоъгълна област на изображението с ширина `$dstW` и височина `$dstH` на позиция (`$dstX`, `$dstY`).

Ако координатите на източника и местоназначението, ширината и височината са различни, фрагментът от изображението се разтяга или компресира съответно. Координатите се отнасят за горния ляв ъгъл. Тази функция може да се използва за копиране на области от едно и също изображение, но ако областите се припокриват, резултатите не са предвидими. ([повече подробности |https://www.php.net/manual/en/function.imagecopyresampled])


copyResized(Image $src, int $dstX, int $dstY, int $srcX, int $srcY, int $dstW, int $dstH, int $srcW, int $srcH): void .[method]
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Копира правоъгълната част на едно изображение върху друго изображение. С други думи, `copyResized()` взема правоъгълната област от `$src` с ширина `$srcW` и височина `$srcH` на позиция (`$srcX`, `$srcY`) и я поставя в правоъгълната област на изображението с ширина `$dstW` ] и височина `$dstH` на позиция (`$dstX`, `$dstY`).

Ако координатите на източника и местоназначението, ширината и височината са различни, фрагментът от изображението се разтяга или компресира съответно. Координатите се отнасят за горния ляв ъгъл. Тази функция може да се използва за копиране на области от едно и също изображение, но ако областите се припокриват, резултатите не са предвидими. ([повече подробности |https://www.php.net/manual/en/function.imagecopyresized])


crop(int|string $left, int|string $top, int|string $width, int|string $height): Image .[method]
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Изрязване на изображението до определена правоъгълна област. Размерът може да бъде зададен като цяло число в пиксели или като низ в проценти (напр. `'50%'`).


cropAuto(int $mode=-1, float $threshold=.5, ?ImageColor $color=null): Image .[method]
-------------------------------------------------------------------------------------
Автоматично изрязване на изображението в съответствие със зададеното `$mode`. ([прочети повече) |https://www.php.net/manual/en/function.imagecropauto]


ellipse(int $centerX, int $centerY, int $width, int $height, ImageColor $color): void .[method]
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Изчертава елипса с център в зададените координати. ([повече подробности |https://www.php.net/manual/en/function.imageellipse])


fill(int $x, int $y, ImageColor $color): void .[method]
-------------------------------------------------------
Запълва областта, започваща от зададената координата (горе вляво 0, 0), със зададеното `$color`. ([повече подробности |https://www.php.net/manual/en/function.imagefill])


filledArc(int $centerX, int $centerY, int $width, int $height, int $startAngle, int $endAngle, ImageColor $color, int $style): void .[method]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Изчертава непълна дъга с център в зададените координати. ([повече подробности |https://www.php.net/manual/en/function.imagefilledarc])


filledEllipse(int $centerX, int $centerY, int $width, int $height, ImageColor $color): void .[method]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Изчертава елипса с център в зададените координати. ([повече подробности |https://www.php.net/manual/en/function.imagefilledellipse])


filledPolygon(array $points, ImageColor $color): void .[method]
---------------------------------------------------------------
Създава запълнен многоъгълник върху изображението. ([повече подробности |https://www.php.net/manual/en/function.imagefilledpolygon])


filledRectangle(int $x1, int $y1, int $x2, int $y2, ImageColor $color): void .[method]
--------------------------------------------------------------------------------------
Създава правоъгълник, запълнен с `$color` в изображението, започващ от `$x1` & `$y1` и завършващ на `$x2` & `$y2`. Точка 0, 0 е горният ляв ъгъл на изображението. ([още) |https://www.php.net/manual/en/function.imagefilledrectangle]


filledRectangleWH(int $left, int $top, int $width, int $height, ImageColor $color): void .[method]
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Създава правоъгълник, запълнен с `$color` в изображението, започващ от точките `$left` и `$top`, с ширина `$width` и височина `$height`. Точка 0, 0 е горният ляв ъгъл на изображението.


fillToBorder(int $x, int $y, int $border, ImageColor $color): void .[method]
----------------------------------------------------------------------------
Създава запълване, чийто цвят на границата се определя от `$border`. Началната точка на запълването е `$x`, `$y` (горният ляв ъгъл - 0, 0), а областта се запълва с цвета `$color`. ([повече подробности |https://www.php.net/manual/en/function.imagefilltoborder])


filter(int $filtertype, int ...$args): void .[method]
-----------------------------------------------------
Прилага зададения филтър `$filtertype` към изображението. ([повече подробности |https://www.php.net/manual/en/function.imagefilter])


flip(int $mode): void .[method]
-------------------------------
Инвертира изображението на посочения адрес `$mode`. ([прочети повече) |https://www.php.net/manual/en/function.imageflip]


ftText(float $size, float $angle, int $x, int $y, ImageColor $color, string $fontFile, string $text, array $options=[]): array .[method]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Напишете текста на картинката. ([повече) |https://www.php.net/manual/en/function.imagefttext]


gammaCorrect(float $inputgamma, float $outputgamma): void .[method]
-------------------------------------------------------------------
Прилагане на гама корекция на изображението спрямо входната и изходната гама. ([повече подробности |https://www.php.net/manual/en/function.imagegammacorrect])


getClip(): array .[method]
--------------------------
Връща текущото изрязване, т.е. областта, извън която няма да бъдат изчертавани пиксели. ([повече подробности |https://www.php.net/manual/en/function.imagegetclip])


getHeight(): int .[method]
--------------------------
Връща височината на изображението.


getImageResource(): resource|GdImage .[method]
----------------------------------------------
Връща ресурса източник.


getWidth(): int .[method]
-------------------------
Връща ширината на изображението.


interlace(int $interlace=null): int .[method]
---------------------------------------------
Включва или изключва режима с преливане. Ако е зададен режим с преплитане и изображението е записано във формат JPEG, изображението ще бъде записано като прогресивен JPEG. ([повече подробности |https://www.php.net/manual/en/function.imageinterlace])


isTrueColor(): bool .[method]
-----------------------------
Определете дали изображението е истинскоцветно. ([прочети повече) |https://www.php.net/manual/en/function.imageistruecolor]


layerEffect(int $effect): void .[method]
----------------------------------------
Задайте флага за алфа смесване, за да използвате ефекти на наслояване. ([повече подробности |https://www.php.net/manual/en/function.imagelayereffect])


line(int $x1, int $y1, int $x2, int $y2, ImageColor $color): void .[method]
---------------------------------------------------------------------------
Начертава линия между две дадени точки. ([повече подробности |https://www.php.net/manual/en/function.imageline])


openPolygon(array $points, ImageColor $color): void .[method]
-------------------------------------------------------------
Начертава отворен многоъгълник в изображението. За разлика от `polygon()`, между последната и първата точка не се прокарва линия. ([повече подробности |https://www.php.net/manual/en/function.imageopenpolygon])


paletteCopy(Image $source): void .[method]
------------------------------------------
Копира палитрата от `$source` в изображението. ([повече подробности |https://www.php.net/manual/en/function.imagepalettecopy])


paletteToTrueColor(): void .[method]
------------------------------------
Преобразува изображение, базирано на палитра, в пълноцветно изображение. ([повече подробности |https://www.php.net/manual/en/function.imagepalettetotruecolor])


place(Image $image, int|string $left=0, int|string $top=0, int $opacity=100): Image .[method]
---------------------------------------------------------------------------------------------
Копира `$image` в изображението с координати `$left` и `$top`. Координатите могат да бъдат зададени като цели числа в пиксели или като низове в проценти (напр. `'50%'`).


polygon(array $points, ImageColor $color): void .[method]
---------------------------------------------------------
Създава многоъгълник в изображението. ([повече подробности |https://www.php.net/manual/en/function.imagepolygon])


rectangle(int $x1, int $y1, int $x2, int $y2, ImageColor $color): void .[method]
--------------------------------------------------------------------------------
Създава правоъгълник със зададени координати. ([повече подробности |https://www.php.net/manual/en/function.imagerectangle])


rectangleWH(int $left, int $top, int $width, int $height, ImageColor $color): void .[method]
--------------------------------------------------------------------------------------------
Създава правоъгълник със зададените координати.


resize(int|string $width, int|string $height, int $flags=Image::OrSmaller): Image .[method]
-------------------------------------------------------------------------------------------
Промяна на размера на изображението, [допълнителна информация |#Image-Resize]. Размерите могат да бъдат зададени като цели числа в пиксели или като низове в проценти (напр. `'50%'`).


resolution(int $resX=null, int $resY=null): mixed .[method]
-----------------------------------------------------------
Задава или връща разделителната способност на изображението в DPI (точки на инч). Ако не е посочен нито един от незадължителните параметри, текущата резолюция се връща като индексирано поле. Ако е посочен само `$resX`, хоризонталната и вертикалната разделителна способност се задава на тази стойност. Ако са зададени и двата незадължителни параметъра, хоризонталната и вертикалната разделителна способност се настройват на тези стойности.

Разделителната способност се използва като метаинформация само при четене и запис на изображения във формати, които поддържат такава информация (понастоящем PNG и JPEG). Тя не оказва влияние върху операциите по боядисване. Разделителната способност по подразбиране за нови изображения е 96 DPI. ([прочети повече) |https://www.php.net/manual/en/function.imageresolution]


rotate(float $angle, int $backgroundColor): Image .[method]
-----------------------------------------------------------
Завърта изображението със зададената стойност `$angle` в градуси. Центърът на завъртане е центърът на изображението и завъртяното изображение може да има различен размер от оригиналното изображение. ([повече подробности |https://www.php.net/manual/en/function.imagerotate])

.[note]
Изисква *Пълен GD разширение*, така че може да не работи навсякъде.


save(string $file, int $quality=null, int $type=null): void .[method]
---------------------------------------------------------------------
Записва изображението във файл.

Качеството на компресията е в диапазона 0..100 за JPEG (по подразбиране 85), WEBP (по подразбиране 80) и AVIF (по подразбиране 30) и 0..9 за PNG (по подразбиране 9). Ако типът не е очевиден от разширението на файла, можете да го посочите, като използвате една от константите на `ImageType`.


saveAlpha(bool $saveflag): void .[method]
-----------------------------------------
Задава флага за запазване на пълната информация за алфа канала (за разлика от монохромната прозрачност) при запазване на PNG изображения.

За да запазите алфа канала, алфа квантуването трябва да е деактивирано (`alphaBlending(false)`). ([още) |https://www.php.net/manual/en/function.imagesavealpha]


scale(int $newWidth, int $newHeight=-1, int $mode=IMG_BILINEAR_FIXED): Image .[method]
--------------------------------------------------------------------------------------
Мащабирайте изображението, като използвате зададения алгоритъм за интерполация. ([повече подробности |https://www.php.net/manual/en/function.imagescale])


send(int $type=ImageType::JPEG, int $quality=null): void .[method]
------------------------------------------------------------------
Извежда изображението в браузъра.

Качеството на компресията е в диапазона 0..100 за JPEG (по подразбиране 85), WEBP (по подразбиране 80) и AVIF (по подразбиране 30) и 0..9 за PNG (по подразбиране 9).


setBrush(Image $brush): void .[method]
--------------------------------------
Задава изображението на четката, което да се използва във всички функции за рисуване на линии (напр. `line()` и `polygon()`) при рисуване със специални цветове IMG_COLOR_BRUSHED или IMG_COLOR_STYLEDBRUSHED. ([още) |https://www.php.net/manual/en/function.imagesetbrush]


setClip(int $x1, int $y1, int $x2, int $y2): void .[method]
-----------------------------------------------------------
Задава текущото изрязване, т.е. областта, извън която няма да бъдат изчертавани пиксели. ([повече подробности |https://www.php.net/manual/en/function.imagesetclip])


setInterpolation(int $method=IMG_BILINEAR_FIXED): void .[method]
----------------------------------------------------------------
Задава метода на интерполация, който влияе на методите `rotate()` и `affine()`. ([повече подробности |https://www.php.net/manual/en/function.imagesetinterpolation])


setPixel(int $x, int $y, ImageColor $color): void .[method]
-----------------------------------------------------------
Изчертава пиксел в зададена координата. ([повече подробности |https://www.php.net/manual/en/function.imagesetpixel])


setStyle(array $style): void .[method]
--------------------------------------
Задава стила, който да се използва от всички функции за рисуване на линии (например `line()` и `polygon()`) при рисуване на линии със специален цвят IMG_COLOR_STYLED или линии на изображения с цвят IMG_COLOR_STYLEDBRUSHED. ([още |https://www.php.net/manual/en/function.imagesetstyle])


setThickness(int $thickness): void .[method]
--------------------------------------------
Задава дебелината на линията при чертане на правоъгълници, многоъгълници, дъги и др. В `$thickness` пиксела. ([повече подробности |https://www.php.net/manual/en/function.imagesetthickness])


setTile(Image $tile): void .[method]
------------------------------------
Задава изображението на плочките, което да се използва във всички функции за запълване на региони (напр. `fill()` и `filledPolygon()`), когато е запълнено със специалния цвят IMG_COLOR_TILED.

Плочка е изображение, което се използва за запълване на област с повтарящ се модел. Всяко изображение може да бъде използвано като плочка и чрез посочване на индекса на прозрачния цвят на изображението на плочката с `colorTransparent()`, можете да създадете плочка, в която определени части от основния регион ще прозират. ([повече подробности |https://www.php.net/manual/en/function.imagesettile])


sharpen(): Image .[method]
--------------------------
Увеличава рязкостта на изображението.

.[note]
Изисква *Пълен GD разширение*, така че може да не работи навсякъде.


toString(int $type=ImageType::JPEG, int $quality=null): string .[method]
------------------------------------------------------------------------
Записва изображението в низ.

Качеството на компресията е в диапазона 0..100 за JPEG (по подразбиране 85), WEBP (по подразбиране 80) и AVIF (по подразбиране 30) и 0..9 за PNG (по подразбиране 9).


trueColorToPalette(bool $dither, int $ncolors): void .[method]
--------------------------------------------------------------
Преобразува истинско цветно изображение в палитра. ([прочети повече) |https://www.php.net/manual/en/function.imagetruecolortopalette]


ttfText(float $size, float $angle, int $x, int $y, ImageColor $color, string $fontFile, string $text, array $options=[]): array .[method]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Записва дадения текст в изображението. ([още) |https://www.php.net/manual/en/function.imagettftext]

Работа с изображения

Класът Nette\Utils\Image улеснява манипулирането на изображения, например промяна на размера, изрязване, изостряне, рисуване или обединяване на няколко изображения.

PHP разполага с богат набор от функции за манипулиране на изображения. Но техният API не е много удобен за потребителите. Това нямаше да е Nette Framework, ако не бяха предложили секси API.

Монтаж:

composer require nette/utils

Всички примери предполагат, че псевдонимът вече е създаден:

use Nette\Utils\Image;
use Nette\Utils\ImageColor;
use Nette\Utils\ImageType;

Създаване на изображение

Създайте ново истинско цветно изображение, напр. 100×200:

$image = Image::fromBlank(100, 200);

По желание можете да зададете цвят на фона (по подразбиране е черен):

$image = Image::fromBlank(100, 200, ImageColor::rgb(125, 0, 0));

Или да качите изображение от файл:

$image = Image::fromFile('nette.jpg');

Запазване на изображения

Изображението може да бъде записано във файл:

$image->save('resampled.jpg');

Можем да зададем качество на компресията в диапазона 0..100 за JPEG (по подразбиране 85), WEBP (по подразбиране 80) и AVIF (по подразбиране 30) и 0..9 за PNG (по подразбиране 9):

$image->save('resampled.jpg', 80); // JPEG, 80% качество

Ако форматът не е очевиден от файловото разширение, той може да бъде посочен с константа:

$image->save('resampled.tmp', null, ImageType::JPEG);

Изображението може да бъде записано на променлива вместо на диск:

$data = $image->toString(ImageType::JPEG, 80); // JPEG, 80% качество

или се изпраща директно на браузъра със съответния HTTP хедър Content-Type:

// изпраща заглавие Content-Type: image/png
$image->send(ImageType::PNG);

Формати

Поддържаните формати са JPEG, PNG, GIF, WebP, AVIF и BMP. Те обаче трябва да се поддържат и от вашата версия на PHP, което може да се провери чрез функцията isTypeSupported(). Анимациите не се поддържат.

Форматите са представени от константите ImageType::JPEG, ImageType::PNG, ImageType::GIF, ImageType::WEBP, ImageType::AVIF и ImageType::BMP.

$supported = Image::isTypeSupported(ImageType::JPEG);

Трябва да определите формата на дадено изображение при зареждане? Методът го връща във втория параметър:

$image = Image::fromFile('nette.jpg', $type);

Действителното откриване, без да се зарежда изображението, се извършва от Image::detectTypeFromFile().

Промяна на размера

Често срещана операция е промяна на размера на изображението. Действителните размери се връщат чрез методите getWidth() и getHeight().

Методът resize() се използва за промяна на размера на изображението, така че то да не надвишава 500×300 пиксела (или ширината ще бъде точно 500 px, или височината точно 300 px, като едно от измеренията се изчислява, за да се запази съотношението на страните):

$image->resize(500, 300);

Може да се зададе само едно измерение, а другото ще бъде изчислено:

$image->resize(500, null); // ширина 500px, височина се изчислява

$image->resize(null, 300); // изчислена ширина, височина 300px

Всяко измерение може да бъде зададено като процент:

$image->resize('75%', 300); // 75 % × 300px

Поведението resize може да бъде повлияно от следните симптоми. Всички, с изключение на Image::Stretch, запазват съотношението на страните.

Флаг Описание
Image::OrSmaller (по подразбиране) получените размери ще бъдат по-малки или равни на заявените размери.
Image::OrBigger запълва (и евентуално надхвърля в едно измерение) целевата област
Image::Cover запълва целевата област и подрязва това, което е извън нея.
Image::ShrinkOnly свиване (избягва разтягане на малко изображение) само
Image::Stretch не запазвайте съотношението на страните

Флаговете се подават като трети аргумент на функцията:

$image->resize(500, 300, Image::OrBigger);

Флаговете могат да се комбинират:

$image->resize(500, 300, Image::ShrinkOnly | Image::Stretch);

Изображенията могат да бъдат обърнати вертикално или хоризонтално, като се зададе едно от измеренията (или и двете) като отрицателно число:

$flipped = $image->resize(null, '-100%'); // обръщане по вертикала

$flipped = $image->resize('-100%', '-100%'); // завъртане на 180°

$flipped = $image->resize(-125, 500); // промяна на размера и обръщане в хоризонтално положение

След като изображението е намалено, можете да подобрите външния му вид, като настроите остротата му:

$image->sharpen();

Засаждане

Методът, използван за култивиране, е crop():

$image->crop($left, $top, $width, $height);

Както и при resize(), всички стойности могат да бъдат представени като проценти. Процентите за $left и $top се изчисляват от оставащото пространство, подобно на CSS свойството background-position:

$image->crop('100%', '50%', '80%', '80%');

Изображението може също така да бъде автоматично изрязано, напр. черните граници могат да бъдат изрязани:

$image->cropAuto(IMG_CROP_BLACK);

Методът cropAuto() е заместител на обект на функцията imagecropauto(), за повече подробности вижте нейната документация.

Цветове

Методът ImageColor::rgb() ви позволява да дефинирате цвят, като използвате червени, зелени и сини (RGB) стойности. По желание можете да зададете и стойност за прозрачност, варираща от 0 (напълно прозрачен) до 1 (напълно непрозрачен), точно както в CSS.

$color = ImageColor::rgb(255, 0, 0); // Red
$transparentBlue = ImageColor::rgb(0, 0, 255, 0.5); // Semi-transparent blue

Методът ImageColor::hex() ви позволява да дефинирате цвят, като използвате шестнадесетичен формат, подобно на CSS. Той поддържа форматите #rgb, #rrggbb, #rgba и #rrggbbaa:

$color = ImageColor::hex("#F00"); // Red
$transparentGreen = ImageColor::hex("#00FF0080"); // Semi-transparent green

Цветовете могат да се използват и в други методи, като например ellipse(), fill() и т.н.

Рисуване и редактиране

Можете да рисувате, да пишете, да използвате всички функции на PHP за манипулиране на изображения, вижте Преглед на методите, но в обектно-ориентирана обвивка:

$image->filledEllipse($centerX, $centerY, $width, $height, ImageColor::rgb(255, 0, 0));

Тъй като функциите на PHP за изчертаване на правоъгълници са непрактични поради задаването на координати, класът Image предлага техни заместители под формата на функциите rectangleWH() и filledRectangleWH().

Комбиниране на няколко изображения

Можете лесно да вмъкнете друго изображение в снимка:

$logo = Image::fromFile('logo.png');
$blank = Image::fromBlank(320, 240, ImageColor::rgb(52, 132, 210));

// координатите отново могат да бъдат зададени като процент
$blank->place($logo, '80%', '80%'); // вмъкване в долния десен ъгъл

Алфа каналът се спазва по време на вмъкването и можем да влияем върху прозрачността на вмъкнатото изображение (създаваме воден знак):

$blank->place($image, '80%', '80%', 25); // прозрачността е 25%

Използването на този API е истинско удоволствие!

Преглед на методите

static fromBlank(int $width, int $height, ImageColor $color=null)Image

Създава ново истинско цветно изображение със зададени размери. Цветът по подразбиране е черен.

static fromFile(string $file, int &$detectedFormat=null)Image

Чете изображение от файл и връща неговия тип в $detectedFormat.

static fromString(string $s, int &$detectedFormat=null)Image

Чете изображение от низ и връща неговия тип в $detectedFormat.

static rgb(int $red, int $green, int $blue, int $transparency=0)array

Тази функция е заменена от класа ImageColor, вижте цветовете.

static typeToExtension(int $type)string

Връща разширението на файла за дадения тип.

static typeToMimeType(int $type)string

Връща типа mime за дадения тип.

static extensionToType(string $extension)int

Връща типа на изображението в съответствие с разширението на файла.

static detectTypeFromFile(string $file, int &$width=null, int &$height=null)?int

Връща типа на файла с изображение, а в параметрите $width и $height – и неговите размери.

static detectTypeFromString(string $s, int &$width=null, int &$height=null)?int

Връща типа на изображението от низ, а в параметрите $width и $height – и неговите размери.

static isTypeSupported(int $type)bool

Определя дали даденият тип изображение се поддържа.

static getSupportedTypes(): array

Връща масив от поддържаните типове изображения (константи ImageType::XXX).

static calculateTextBox(string $text, string $fontFile, float $size, float $angle=0, array $options=[])array

Изчислява размерите на правоъгълника, който огражда текст с определен шрифт и размер. Връща асоциативен масив, съдържащ ключовете left, top, width, height. Лявото поле може да бъде отрицателно, ако текстът започва с ляв надвес.

affine(array $affine, array $clip=null)Image

Връща изображение, съдържащо афинно-трансформирано src изображение, като се използва опционална област на изрязване. (повече информация).

affineMatrixConcat(array $m1, array $m2)array

Връща конкатенацията на две матрици за афинна трансформация, което е полезно, ако трябва да се приложат няколко трансформации към едно и също изображение. (повече подробности)

affineMatrixGet(int $type, mixed $options=null)array

Връща матричната трансформационна матрица. (повече подробности)

alphaBlending(bool $on): void

Позволява ви да използвате два различни режима на рисуване в трицветни изображения. В режим на наслагване цветовият компонент на алфа-канала, използван във всички функции за рисуване, като например setPixel(), определя каква част от основния цвят трябва да прозира. В резултат на това в този момент съществуващият цвят автоматично се смесва с цвета на чертежа и резултатът се записва в изображението. В резултат на това пикселът става непрозрачен. В режим без смесване цветът на карикатурата се копира дословно с информацията за алфа канала и се заменя с целевия пиксел. Режимът на смесване не е наличен, когато рисувате върху изображения от палитра. (повече)

antialias(bool $on): void

Активиране на изчертаването на изгладени линии и многоъгълници. Не поддържа алфа канали. Работи само с трицветни изображения.

Използването на изгладения примитив с прозрачен цвят на фона може да доведе до неочаквани резултати. Методът на смесване използва цвета на фона като всеки друг цвят. (повече подробности)

arc(int $centerX, int $centerY, int $width, int $height, int $startAngle, int $endAngle, ImageColor $color)void

Изчертава дъга от окръжност с център в зададените координати. (повече подробности)

colorAllocate(int $red, int $green, int $blue)int

Връща идентификатор на цвят, представляващ цвят, съставен от дадените компоненти RGB. Трябва да се извика, за да се създаде всеки цвят, който ще се използва в изображението. (повече подробности)

colorAllocateAlpha(int $red, int $green, int $blue, int $alpha)int

Работи по същия начин като colorAllocate(), като се добавя параметърът за прозрачност $alpha. (повече подробности)

colorAt(int $x, int $y)int

Връща цветовия индекс на пиксела на зададеното място в изображението. Ако изображението е truecolor, тази функция връща стойността RGB за този пиксел като цяло число. Използвайте битово изместване и битова маска, за да получите достъп до отделните стойности за червения, зеления и синия компонент. (повече)

colorClosest(int $red, int $green, int $blue)int

Връща индекса на цвета в палитрата на изображението, който е „най-близък“ до зададената стойност RGB. „Разстоянието“ между желания цвят и всеки цвят в палитрата се изчислява така, сякаш стойностите RGB са точки в триизмерното пространство. (повече подробности)

colorClosestAlpha(int $red, int $green, int $blue, int $alpha)int

Връща цветовия индекс в палитрата на изображението, който е „най-близък“ до зададената RGB стойност и ниво $alpha. (повече)

colorClosestHWB(int $red, int $green, int $blue)int

Получаване на цветовия индекс, който има цветовете нюанс, бяло и черно, най-близки до дадения цвят. (повече подробности)

colorDeallocate(int $color)void

Премахва цвета, който е бил зададен преди това с помощта на colorAllocate() или colorAllocateAlpha(). (повече подробности)

colorExact(int $red, int $green, int $blue)int

Връща индекса на посочения цвят в палитрата с изображения. (повече подробности)

colorExactAlpha(int $red, int $green, int $blue, int $alpha)int

Връща индекса на посочения цвят + алфа в палитрата с изображения. (повече подробности)

colorMatch(Image $image2)void

Комбинира цветовете от палитрата с тези от друг панел. (повече подробности)

colorResolve(int $red, int $green, int $blue)int

Връща цветовия индекс за желания цвят – точния цвят или най-близкия възможен алтернативен цвят. (повече подробности)

colorResolveAlpha(int $red, int $green, int $blue, int $alpha)int

Връща цветовия индекс за желания цвят – точния цвят или най-близкия възможен алтернативен цвят. (повече подробности)

colorSet(int $index, int $red, int $green, int $blue)void

Задава посочения индекс в палитрата на посочения цвят. (повече подробности)

colorsForIndex(int $index)array

Получава цвета на посочения индекс. (повече подробности)

colorsTotal(): int

Връща броя на цветовете в палитрата на изображението. (повече подробности)

colorTransparent(int $color=null)int

Получава или задава прозрачен цвят за изображението. (повече подробности)

convolution(array $matrix, float $div, float $offset)void

Прилага конволюционна матрица към изображението, като използва посочените коефициент и отместване. (повече подробности)

Изисква Пълен GD разширение, така че може да не работи навсякъде.

copy(Image $src, int $dstX, int $dstY, int $srcX, int $srcY, int $srcW, int $srcH)void

Копира част от $src в изображение, започващо от $srcX, $srcY с ширина $srcW и височина $srcH. Определената част ще бъде копирана в координатите $dstX и $dstY. (повече подробности)

copyMerge(Image $src, int $dstX, int $dstY, int $srcX, int $srcY, int $srcW, int $srcH, int $opacity)void

Копира част от $src в изображение, започващо от $srcX, $srcY с ширина $srcW и височина $srcH. Определената част ще бъде копирана в координатите $dstX и $dstY. (повече подробности)

copyMergeGray(Image $src, int $dstX, int $dstY, int $srcX, int $srcY, int $srcW, int $srcH, int $opacity)void

Копира част от $src в изображение, започващо от $srcX, $srcY с ширина $srcW и височина $srcH. Определената част ще бъде копирана в координатите $dstX и $dstY.

Тази функция е идентична с copyMerge(), с изключение на това, че при сливането запазва оригиналния оттенък, като преобразува целевите пиксели в сива скала преди операцията по копиране. (повече подробности)

copyResampled(Image $src, int $dstX, int $dstY, int $srcX, int $srcY, int $dstW, int $dstH, int $srcW, int $srcH)void

Копира правоъгълна част от едно изображение в друго изображение, като плавно интерполира стойностите на пикселите, така че изображението да запази висока яснота при намаляване на размера.

С други думи, copyResampled() взема правоъгълна област от $src с ширина $srcW и височина $srcH на позиция ($srcX, $srcY) и я поставя в правоъгълна област на изображението с ширина $dstW и височина $dstH на позиция ($dstX, $dstY).

Ако координатите на източника и местоназначението, ширината и височината са различни, фрагментът от изображението се разтяга или компресира съответно. Координатите се отнасят за горния ляв ъгъл. Тази функция може да се използва за копиране на области от едно и също изображение, но ако областите се припокриват, резултатите не са предвидими. (повече подробности)

copyResized(Image $src, int $dstX, int $dstY, int $srcX, int $srcY, int $dstW, int $dstH, int $srcW, int $srcH)void

Копира правоъгълната част на едно изображение върху друго изображение. С други думи, copyResized() взема правоъгълната област от $src с ширина $srcW и височина $srcH на позиция ($srcX, $srcY) и я поставя в правоъгълната област на изображението с ширина $dstW ] и височина $dstH на позиция ($dstX, $dstY).

Ако координатите на източника и местоназначението, ширината и височината са различни, фрагментът от изображението се разтяга или компресира съответно. Координатите се отнасят за горния ляв ъгъл. Тази функция може да се използва за копиране на области от едно и също изображение, но ако областите се припокриват, резултатите не са предвидими. (повече подробности)

crop(int|string $left, int|string $top, int|string $width, int|string $height)Image

Изрязване на изображението до определена правоъгълна област. Размерът може да бъде зададен като цяло число в пиксели или като низ в проценти (напр. '50%').

cropAuto(int $mode=-1, float $threshold=.5, ?ImageColor $color=null)Image

Автоматично изрязване на изображението в съответствие със зададеното $mode. (прочети повече)

ellipse(int $centerX, int $centerY, int $width, int $height, ImageColor $color)void

Изчертава елипса с център в зададените координати. (повече подробности)

fill(int $x, int $y, ImageColor $color)void

Запълва областта, започваща от зададената координата (горе вляво 0, 0), със зададеното $color. (повече подробности)

filledArc(int $centerX, int $centerY, int $width, int $height, int $startAngle, int $endAngle, ImageColor $color, int $style)void

Изчертава непълна дъга с център в зададените координати. (повече подробности)

filledEllipse(int $centerX, int $centerY, int $width, int $height, ImageColor $color)void

Изчертава елипса с център в зададените координати. (повече подробности)

filledPolygon(array $points, ImageColor $color)void

Създава запълнен многоъгълник върху изображението. (повече подробности)

filledRectangle(int $x1, int $y1, int $x2, int $y2, ImageColor $color)void

Създава правоъгълник, запълнен с $color в изображението, започващ от $x1 & $y1 и завършващ на $x2 & $y2. Точка 0, 0 е горният ляв ъгъл на изображението. (още)

filledRectangleWH(int $left, int $top, int $width, int $height, ImageColor $color)void

Създава правоъгълник, запълнен с $color в изображението, започващ от точките $left и $top, с ширина $width и височина $height. Точка 0, 0 е горният ляв ъгъл на изображението.

fillToBorder(int $x, int $y, int $border, ImageColor $color)void

Създава запълване, чийто цвят на границата се определя от $border. Началната точка на запълването е $x, $y (горният ляв ъгъл – 0, 0), а областта се запълва с цвета $color. (повече подробности)

filter(int $filtertype, int …$args)void

Прилага зададения филтър $filtertype към изображението. (повече подробности)

flip(int $mode): void

Инвертира изображението на посочения адрес $mode. (прочети повече)

ftText(float $size, float $angle, int $x, int $y, ImageColor $color, string $fontFile, string $text, array $options=[])array

Напишете текста на картинката. (повече)

gammaCorrect(float $inputgamma, float $outputgamma)void

Прилагане на гама корекция на изображението спрямо входната и изходната гама. (повече подробности)

getClip(): array

Връща текущото изрязване, т.е. областта, извън която няма да бъдат изчертавани пиксели. (повече подробности)

getHeight(): int

Връща височината на изображението.

getImageResource(): resource|GdImage

Връща ресурса източник.

getWidth(): int

Връща ширината на изображението.

interlace(int $interlace=null)int

Включва или изключва режима с преливане. Ако е зададен режим с преплитане и изображението е записано във формат JPEG, изображението ще бъде записано като прогресивен JPEG. (повече подробности)

isTrueColor(): bool

Определете дали изображението е истинскоцветно. (прочети повече)

layerEffect(int $effect)void

Задайте флага за алфа смесване, за да използвате ефекти на наслояване. (повече подробности)

line(int $x1, int $y1, int $x2, int $y2, ImageColor $color)void

Начертава линия между две дадени точки. (повече подробности)

openPolygon(array $points, ImageColor $color)void

Начертава отворен многоъгълник в изображението. За разлика от polygon(), между последната и първата точка не се прокарва линия. (повече подробности)

paletteCopy(Image $source)void

Копира палитрата от $source в изображението. (повече подробности)

paletteToTrueColor(): void

Преобразува изображение, базирано на палитра, в пълноцветно изображение. (повече подробности)

place(Image $image, int|string $left=0, int|string $top=0, int $opacity=100)Image

Копира $image в изображението с координати $left и $top. Координатите могат да бъдат зададени като цели числа в пиксели или като низове в проценти (напр. '50%').

polygon(array $points, ImageColor $color)void

Създава многоъгълник в изображението. (повече подробности)

rectangle(int $x1, int $y1, int $x2, int $y2, ImageColor $color)void

Създава правоъгълник със зададени координати. (повече подробности)

rectangleWH(int $left, int $top, int $width, int $height, ImageColor $color)void

Създава правоъгълник със зададените координати.

resize(int|string $width, int|string $height, int $flags=Image::OrSmaller)Image

Промяна на размера на изображението, допълнителна информация. Размерите могат да бъдат зададени като цели числа в пиксели или като низове в проценти (напр. '50%').

resolution(int $resX=null, int $resY=null)mixed

Задава или връща разделителната способност на изображението в DPI (точки на инч). Ако не е посочен нито един от незадължителните параметри, текущата резолюция се връща като индексирано поле. Ако е посочен само $resX, хоризонталната и вертикалната разделителна способност се задава на тази стойност. Ако са зададени и двата незадължителни параметъра, хоризонталната и вертикалната разделителна способност се настройват на тези стойности.

Разделителната способност се използва като метаинформация само при четене и запис на изображения във формати, които поддържат такава информация (понастоящем PNG и JPEG). Тя не оказва влияние върху операциите по боядисване. Разделителната способност по подразбиране за нови изображения е 96 DPI. (прочети повече)

rotate(float $angle, int $backgroundColor)Image

Завърта изображението със зададената стойност $angle в градуси. Центърът на завъртане е центърът на изображението и завъртяното изображение може да има различен размер от оригиналното изображение. (повече подробности)

Изисква Пълен GD разширение, така че може да не работи навсякъде.

save(string $file, int $quality=null, int $type=null)void

Записва изображението във файл.

Качеството на компресията е в диапазона 0..100 за JPEG (по подразбиране 85), WEBP (по подразбиране 80) и AVIF (по подразбиране 30) и 0..9 за PNG (по подразбиране 9). Ако типът не е очевиден от разширението на файла, можете да го посочите, като използвате една от константите на ImageType.

saveAlpha(bool $saveflag)void

Задава флага за запазване на пълната информация за алфа канала (за разлика от монохромната прозрачност) при запазване на PNG изображения.

За да запазите алфа канала, алфа квантуването трябва да е деактивирано (alphaBlending(false)). (още)

scale(int $newWidth, int $newHeight=-1, int $mode=IMG_BILINEAR_FIXED)Image

Мащабирайте изображението, като използвате зададения алгоритъм за интерполация. (повече подробности)

send(int $type=ImageType::JPEG, int $quality=null)void

Извежда изображението в браузъра.

Качеството на компресията е в диапазона 0..100 за JPEG (по подразбиране 85), WEBP (по подразбиране 80) и AVIF (по подразбиране 30) и 0..9 за PNG (по подразбиране 9).

setBrush(Image $brush)void

Задава изображението на четката, което да се използва във всички функции за рисуване на линии (напр. line() и polygon()) при рисуване със специални цветове IMG_COLOR_BRUSHED или IMG_COLOR_STYLEDBRUSHED. (още)

setClip(int $x1, int $y1, int $x2, int $y2)void

Задава текущото изрязване, т.е. областта, извън която няма да бъдат изчертавани пиксели. (повече подробности)

setInterpolation(int $method=IMG_BILINEAR_FIXED)void

Задава метода на интерполация, който влияе на методите rotate() и affine(). (повече подробности)

setPixel(int $x, int $y, ImageColor $color)void

Изчертава пиксел в зададена координата. (повече подробности)

setStyle(array $style)void

Задава стила, който да се използва от всички функции за рисуване на линии (например line() и polygon()) при рисуване на линии със специален цвят IMG_COLOR_STYLED или линии на изображения с цвят IMG_COLOR_STYLEDBRUSHED. (още)

setThickness(int $thickness)void

Задава дебелината на линията при чертане на правоъгълници, многоъгълници, дъги и др. В $thickness пиксела. (повече подробности)

setTile(Image $tile)void

Задава изображението на плочките, което да се използва във всички функции за запълване на региони (напр. fill() и filledPolygon()), когато е запълнено със специалния цвят IMG_COLOR_TILED.

Плочка е изображение, което се използва за запълване на област с повтарящ се модел. Всяко изображение може да бъде използвано като плочка и чрез посочване на индекса на прозрачния цвят на изображението на плочката с colorTransparent(), можете да създадете плочка, в която определени части от основния регион ще прозират. (повече подробности)

sharpen(): Image

Увеличава рязкостта на изображението.

Изисква Пълен GD разширение, така че може да не работи навсякъде.

toString(int $type=ImageType::JPEG, int $quality=null)string

Записва изображението в низ.

Качеството на компресията е в диапазона 0..100 за JPEG (по подразбиране 85), WEBP (по подразбиране 80) и AVIF (по подразбиране 30) и 0..9 за PNG (по подразбиране 9).

trueColorToPalette(bool $dither, int $ncolors)void

Преобразува истинско цветно изображение в палитра. (прочети повече)

ttfText(float $size, float $angle, int $x, int $y, ImageColor $color, string $fontFile, string $text, array $options=[])array

Записва дадения текст в изображението. (още)