Nette Documentation Preview

syntax
Защита
******

.[perex]
Пакетът `nette/security` отговаря за [удостоверяването на потребителите |authentication], [контрола на достъпа |authorization] и [хеширането на пароли |passwords].


Инсталиране на .[#toc-installation]
-----------------------------------

Изтеглете и инсталирайте пакета с помощта на [Composer |best-practices:composer]:

```shell
composer require nette/security
```

Защита

Пакетът nette/security отговаря за удостоверяването на потребителите, контрола на достъпа и хеширането на пароли.

Инсталиране на

Изтеглете и инсталирайте пакета с помощта на Composer:

composer require nette/security