Nette Documentation Preview

syntax
Přechod na verzi 2.1
********************

.[perex]
Nová verze přináší [#nové vlastnosti] a některé [nekompatibility|#nekompatibility], které je třeba projít a kód otestovat před nasazením nové verze.


Nové vlastnosti
===============


Application & Presenter
-----------------------
- Presenter: new method `sendJson()`
- PresenterFactory: configurable mapping Presenter name -> Class name
- Route: new pseudo-variables `%basePath%`, `%tld%` and `%domain%`


Caching
-------
- added SQLite storage (`Nette/Caching/Storages/SQLiteStorage`)


Database (NDB)
--------------
- complete refactoring, a ton of bug fixes
- Connection:
	- lazy connection
	- all queries are logged (error queries, transactions, …)
	- added onConnect event
	- DSN in connection panel
- much better (dibi-like) SQL preprocessor
- Selection, ActiveRow: insert() & update() methods return row instances with refetched data
- Selection: added placeholder support select(), group(), having(), order() methods
- SqlLiteral: added placeholder support
- Selection:
	- added: WHERE conditions consider NOT for IN operator
	- insert() method returns IRow
- drivers:
	- new driver for Sqlsrv
	- Sqlite supports multi-inserts
	- fixes for PostgreSQL


Debugger
--------
- Dumper: colored and clickable dumps in HTML or terminal
- Debugger: full stack trace on fatal errors (requires Xdebug)
- Debugger: method `barDump()` accepts options
- BlueScreen: new property `$collapsePaths` which allows you to configure which paths are collapses in stack trace
- Bar: you can see bar after redirect
- Bar: new method `getPanel()`
- Dumper: possibility to include JS & CSS separately


Dependency Injection (DI)
-------------------------
- annotation @inject
- auto-generated factories and accessors via interface
- adding compiler extensions via config file
- auto-detection of sections in config file
- configurable presenters via config file
- Container: new methods `findByType()` and `callInjects()`
- bullet syntax for anonymous services


Forms
-----
- setOmitted: excludes value from $form->getValues() result
- implemented full validation scopes
- data-nette-rules attribute is JSON
- Form::getOwnErrors() returns only errors attached to form
- Radiolist::getLabel(..., $key) returns label for single item
- added ChoiceControl, MultiChoiceControl and CheckboxList
- SelectBox and CheckboxList: allowes to disable single items
- UploadControl allowes multiple files upload
- validators `Form::INTEGER`, `NUMERIC` and `FLOAT` converts values to integer or float
- validator `Form::URL` prepends `http://` to value
- `Form::getHttpData($htmlName)` returns data for single field
- supports Twitter Bootstrap 2 & 3 (see examples)
- removed dependency on Environment
- improved toggles
- improved netteForms.js


Latte
-----
- supports `<tag attr=$val>` without quotes
- new macro `n:name` for `<form> <input> <select> <textarea>`
- partially rendered radiolists using `{input name:$key}` and `{label name:$key}`
- new modifier `|safeurl` which allowes only http(s), ftp and mailto protocols
- safeurl is automatically used for `href`, `src`, `action` and `formaction` attributes (can be bypassed by `|nosafeurl` modifier)
- new modifier `|noescape` which is preferred over exclamation mark
- `{foreach ...|nointerator}` bypasses creating variable `$iterator`
- new macro `n:ifcontent`
- `{include block}` can be written without hash
- template allows helpers overriding
- native support for empty macros `{macro /}`
- a lot of small improvements
- PhpWriter supports indexed arguments like %1.raw


Http
----
- added new SessionPanel
- Helpers: new method `ipMatch()`
- RequestFactory: new method `setProxy()`
- Url: new methods `getQueryParameter()` and `setQueryParameter()`


Utils
-----
- Arrays: new method `isList()`
- Arrays: method `flatten()` supports key preserving
- Strings: new methods `findPrefix()` and `normalizeNewLines()`
- Json: supports pretty output
- Neon: is superset of JSON
- Validators: new method `isType()`
- new utility class `FileSystem`
- new utility class `Callback`


Mailing
-------
- SmtpMailer: persistent connection
- SmtpMailer: some methods protected and can be overloaded


Others
------
- minified version is PHAR file
- ObjectMixin: new methods `getMagicMethods`, `getExtensionMethod`, `setExtensionMethod` and `checkType`
- ObjectMixin: magic methods setProperty(), getProperty(), isProperty() and addProperty() by @method
- both `RobotLoader` and `NetteLoader` can be registered before existing autoloaders instead of after
- SafeStream: supports `ftruncate` (requires PHP 5.4+)


Nekompatibility
===============


Database (NDB)
--------------

- `Nette\Database\Connection` již není potomkem `PDO`:https://www.php.net/manual/en/class.pdo.php
- přejmenujte metody `exec()` -> `query()`, `fetchColumn()` -> `fetchField()` a `lastInsertId()` -> `getInsertId()`
- `Nette\Database\Statement` je nyní `Nette\Database\ResultSet` a též už není potomkem `PDOStatement`:https://www.php.net/manual/en/class.pdostatement.php
- přejmenujte metody `rowCount()` -> `getRowCount()` a `columnCount()` -> `getColumnCount()`
- MySQL: removed timezone setting. Use onConnect[] event instead. ("commit":https://github.com/nette/nette/commit/61c9d9f1c254334e82b9388cdc95d3256e6fd71e)

Používáte Nette Database Table (NDBT), tedy skvělou část NDB, ke které se přistupuje přes `$database->table(...)`?

- metoda `table()` byl přesunuta z `Connection` do nové třídy `Nette\Database\Context`. Ta "obsahuje":https://api.nette.org/2.1/Nette.Database.Context.html všechny důležité metody pro práci s databází, takže klidně změňte `Connection` za `Context` a máte hotovo.
- proměnné řádku `ActiveRow` jsou nyní read-only, pro změnu slouží metoda `$row->update(['field' => 'value'])`. Věřte, že dřívější chování mělo tolik úskalí, že jiná cesta nebyla.
- změnila se tzv. backjoin syntaxe z `book_tag:tag.name` na `:book_tag.tag.name` (dvojtečka na začátku)
- místo druhého parametru `$having` v metodě `group()` použijte metodu `having()`
- Selection: removed support for INNER join in where statement ("commit":https://github.com/nette/nette/commit/68314840e2429351d1e37e00c6070a21bdc36744)

(Pokud jste používali `SelectionFactory` v dev-verzi, změňte ji také na `Context`.)


Dependency Injection (DI)
-------------------------

- třída `Nette\Config\Configurator` -> `Nette\Configurator`
- v konfiguračním souboru se sloučily definice `factories` a `services` do společného `services`. Jen těm, co byly původně factories, přidejte klíč `autowired: false`.
- a zavedl se "odrážkový" zápis anonymních služeb:

```neon
services:
	Jmeno\Tridy: self # dříve, ukázalo se jako matoucí

	- Jmeno\Tridy # nyní
```

Pracovat přímo s DI kontejnerem není obvykle dobrý nápad, ale pokud už tak činíte:
- tovární metody volejte jako `$container->createService('nazevsluzby')` namísto `$container->createNazevSluzby()`
- zavrženy jsou všechny výchozí továrny jako `createLatte()`, `createCache()`, `createMail()` a `createBasicForm()`
- a ke službám přistupujte raději přes `$container->getService()` či `getByType()` namísto `$container->nazevSluzby`
- Container: removed property `$classes`, removed parameter `$meta` in method `addService()`
- ServiceDefinition: removed property `$internal` and method `setInternal()`
- ContainerBuilder: method `generateClass()` is deprecated, use `generateClasses()[0]` instead
- ContainerBuilder operates on expanded parameters, removed `Helpers: escape()`
- Configurator: deprecated parameter `productionMode`, use `debugMode` instead
- Configurator: methods `setProductionMode`, `isProductionMode` and `detectProductionMode` are deprecated, use `*Debug*` variants instead
- Container: removed deprecated property `$params`, use `$parameters` instead

Pokud píšete vlastní rozšíření, vězte, že došlo k přejmenování jmenných prostorů `Nette\Config` -> `Nette\DI` a `Nette\Utils\PhpGenerator` -> `Nette\PhpGenerator`.

Oproti dev-verzi jsou anotace `@inject` a metody `inject()` automaticky zpracovány jen na presenterech. Na jiných službách je zapnete uvedením klíče `inject: true` v definici.

Používáte-li ještě stařičký `Environment`, bude po vás vyžadovat nastavenou konstantu `TEMP_DIR`, kvůli výkonu.


Application & Presenter
-----------------------
- Presenter nyní zabraňuje, aby vám někdo podstrčil do persistentního parametru pole. Pokud ale pole chcete, uveďte ho jako výchozí hodnotu,
- zavržené jsou metody `getService()` (použijte `getContext()->getService()`), dále `getHttpContext()` a `getApplication()`
- magické `getParameter(null)` -> `getParameters()`
- místo divného `invalidateControl()` lze používat `redrawControl()`
- Application: methods `storeRequest()` and `restoreRequest()` are deprecated, call them on `UI\Presenter` instead
- Application\Routers\Route: foo-parameters are not optional when pattern is missing


Latte
-----
- výchozím režimem je HTML (namísto XHTML), což lze přepnout v konfiguraci
- automaticky "ouvozovkuje .(slyšeli jste boží slovo!)" atributy v `<a title={$title}>`, což by nemělo způsobit žádnou komplikaci, ale raději to zmiňuji
- atribut `n:input` se mění na `n:name`, aby šel použít nejen na `<input>`, ale i label, select, form a textarea
- zavržená jsou makra `{attr}` (nahrazuje `n:attr`) a `{assign}` -> `{var}`
- doporučujeme místo vykřičníkového zápisu `{!$var}` přejít na `{$var|noescape}`, je to zřejmější
- pokud jste v dev-verzi používali zkrácený zápis bloků `{#block}`, tak do 2.1 se nedostal, nebyl srozumitelný
- native support for empty macros, use for example `{label foo /}` instead of `{label foo}`

V Latte je novinka, která v `<a href={$url}>` automaticky kontroluje, zda proměnná `$url` neobsahuje něco jako `javascript:hackniWeb()`. Povolené jsou pouze protokoly http, https, ftp, mailto a pochopitelně relativní cesty a kontroluje i atributy src, action, formaction a také `<object data=...>`. Pokud někde potřebujete vypsat URL bez kontroly, použijte modifikátor `|nosafeurl`.

A nakonec: drobná změna souvisí s ručním vykreslování checkboxů, ale o tom níže.


Formuláře
---------
Checkboxy a RadioListy se nyní vykreslují v praktičtějším tvaru `<label><input>...</label>` namísto `<label>...</label><input>`. Jako důsledek u Checkbox metoda `getLabel()` či `{label}` nevrací nic a `getControl()` či `{input}` HTML v onom novém tvaru. Pokud ale potřebujete staré chování, přepněte se do tzv. partial renderingu přidáním dvojtečky: `{label nazevprvku:}` a `{input nazevprvku:}`. Easy.

Makro `{control form}` nyní vždy vypisuje chybové zprávy u jednotlivých prvků a nad formulářem jsou jen ty nepřiřazené. Doporučujeme to tak dělat i při manuálním vykreslování, "třeba takto":https://github.com/nette/sandbox/blob/f1819483da6467af1706fbc6b5679aa2f79aa8d0/app/templates/components/form.latte.

- `setValue()` u prvků kontroluje hodnotu a v případě chyby vyhodí výjimku namísto dřívějšího mlčení
- validační pravidla jako `Form::INTEGER`, `NUMERIC` a `FLOAT` převádí hodnotu na integer resp. float
- TextArea: zrušeny výchozí hodnoty atributů `cols` a `rows` (existovaly jen proto, že to HTML4 vyžadovalo)
- prvky označené `setDisabled()` se neobjeví ve `$form->getValues()` (prohlížeč je totiž vůbec neposílá)
- zavrženo `SelectBox::setPrompt(true)`, místo true použijte řetězec
- přejmenováno `MultiSelectBox::getSelectedItem()` -> `getSelectedItems()`
- v HTML atributech `data-nette-rules` se používá JSON, takže nezapomeňte nasadit aktuální `netteForms.js`
- Form: removed deprecated event `$onInvalidSubmit`, use `$onError` instead
- RadioList: calling `getValue(true)` is deprecated, use `getRawValue()` instead


Debugger
--------
- `Nette\Diagnostics\Debugger::$blueScreen` -> `Debugger::getBlueScreen()`
- a adekvátně `$bar` -> `getBar()`, `$logger` -> `getLogger()` a `$fireLogger` -> `getFireLogger()`
- zavrženo `Nette\Diagnostics\Debugger::tryError()`, `catchError()` a také `toStringException()`, místo kterého použijte obyčejný `trigger_error()`
- zavrženy interní `Nette\Diagnostics\Helpers::clickableDump()` a `htmlDump()`, které nahrazuje nová třída `Dumper`


Mail
----
- Zavržená metoda `Nette\Mail\Message::send()`, použijte mailer, viz "dokumentace":https://doc.nette.org/cs/2.1/mailing.
- Mail\Message: methods `setHtmlBody()` and `setBody()` render template immediately
- MimePart: removed method `generateMessage()`, use `getEncodedMessage()` instead


ostatní
-------
- Nette Framework opouští PHP 5.2, s přechodem na jmenné prostory vám pomůže nástroj `migration-53.php`
- minimalizovaná verze se nyní generuje ve "formátu PHAR":https://www.php.net/manual/en/book.phar.php, takže v distribuci místo `nette.min.php` najdete soubor `nette.phar`, se kterým se však pracuje úplně stejně
- `Nette\Utils\Finder::find($mask)` filtruje podle masky nejen soubory, ale i adresáře
- do `Nette\Security\User` se v konstruktoru předává autentikátor, pozor na kruhové závislosti
- v loaderu se už nenastavuje `iconv_set_encoding()` a `mb_internal_encoding()`
- zavrženy konstanty `NETTE, NETTE_DIR a NETTE_VERSION_ID`
- a třída `Nette\Loaders\AutoLoader`
- a proměnná `Nette\Framework::$iAmUsingBadHost`
- doporučujeme přestat používat `callback()` a třídu `Nette\Callback`, neboť globální funkce mohou způsobit "komplikace":https://github.com/nette/nette/issues/1187
- přejmenoval se jmenný prostor `Nette\Utils\PhpGenerator` -> `Nette\PhpGenerator`
- Nette varuje hláškou „Possible problem: you are sending a cookie while already having some data in output buffer,“ pokud se snažíte odeslat HTTP hlavičku nebo cookie a byl již odeslán nějaký výstup - byť do bufferu. Buffer totiž může přetéct a proto to varování.
- InstanceFilter: removed entirely
- ResursiveFilter: removed method `accept()` and parameter `$childrenCallback` in constructor
- RequestFactory: removed method `setEncoding()`, only UTF-8 and binary (via `setBinary()`) is now supported
- ObjectMixin: removed method `callProperty()`
- ObjectMixin: removes support for non-registered extension methods (`*_prototype_*` functions)

{{priority: -5}}

Přechod na verzi 2.1

Nová verze přináší nové vlastnosti a některé nekompatibility, které je třeba projít a kód otestovat před nasazením nové verze.

Nové vlastnosti

Application & Presenter

 • Presenter: new method sendJson()
 • PresenterFactory: configurable mapping Presenter name → Class name
 • Route: new pseudo-variables %basePath%, %tld% and %domain%

Caching

 • added SQLite storage (Nette/Caching/Storages/SQLiteStorage)

Database (NDB)

 • complete refactoring, a ton of bug fixes
 • Connection:
  • lazy connection
  • all queries are logged (error queries, transactions, …)
  • added onConnect event
  • DSN in connection panel
 • much better (dibi-like) SQL preprocessor
 • Selection, ActiveRow: insert() & update() methods return row instances with refetched data
 • Selection: added placeholder support select(), group(), having(), order() methods
 • SqlLiteral: added placeholder support
 • Selection:
  • added: WHERE conditions consider NOT for IN operator
  • insert() method returns IRow
 • drivers:
  • new driver for Sqlsrv
  • Sqlite supports multi-inserts
  • fixes for PostgreSQL

Debugger

 • Dumper: colored and clickable dumps in HTML or terminal
 • Debugger: full stack trace on fatal errors (requires Xdebug)
 • Debugger: method barDump() accepts options
 • BlueScreen: new property $collapsePaths which allows you to configure which paths are collapses in stack trace
 • Bar: you can see bar after redirect
 • Bar: new method getPanel()
 • Dumper: possibility to include JS & CSS separately

Dependency Injection (DI)

 • annotation @inject
 • auto-generated factories and accessors via interface
 • adding compiler extensions via config file
 • auto-detection of sections in config file
 • configurable presenters via config file
 • Container: new methods findByType() and callInjects()
 • bullet syntax for anonymous services

Forms

 • setOmitted: excludes value from $form->getValues() result
 • implemented full validation scopes
 • data-nette-rules attribute is JSON
 • Form::getOwnErrors() returns only errors attached to form
 • Radiolist::getLabel(…, $key) returns label for single item
 • added ChoiceControl, MultiChoiceControl and CheckboxList
 • SelectBox and CheckboxList: allowes to disable single items
 • UploadControl allowes multiple files upload
 • validators Form::INTEGER, NUMERIC and FLOAT converts values to integer or float
 • validator Form::URL prepends http:// to value
 • Form::getHttpData($htmlName) returns data for single field
 • supports Twitter Bootstrap 2 & 3 (see examples)
 • removed dependency on Environment
 • improved toggles
 • improved netteForms.js

Latte

 • supports <tag attr=$val> without quotes
 • new macro n:name for <form> <input> <select> <textarea>
 • partially rendered radiolists using {input name:$key} and {label name:$key}
 • new modifier |safeurl which allowes only http(s), ftp and mailto protocols
 • safeurl is automatically used for href, src, action and formaction attributes (can be bypassed by |nosafeurl modifier)
 • new modifier |noescape which is preferred over exclamation mark
 • {foreach ...|nointerator} bypasses creating variable $iterator
 • new macro n:ifcontent
 • {include block} can be written without hash
 • template allows helpers overriding
 • native support for empty macros {macro /}
 • a lot of small improvements
 • PhpWriter supports indexed arguments like %1.raw

Http

 • added new SessionPanel
 • Helpers: new method ipMatch()
 • RequestFactory: new method setProxy()
 • Url: new methods getQueryParameter() and setQueryParameter()

Utils

 • Arrays: new method isList()
 • Arrays: method flatten() supports key preserving
 • Strings: new methods findPrefix() and normalizeNewLines()
 • Json: supports pretty output
 • Neon: is superset of JSON
 • Validators: new method isType()
 • new utility class FileSystem
 • new utility class Callback

Mailing

 • SmtpMailer: persistent connection
 • SmtpMailer: some methods protected and can be overloaded

Others

 • minified version is PHAR file
 • ObjectMixin: new methods getMagicMethods, getExtensionMethod, setExtensionMethod and checkType
 • ObjectMixin: magic methods setProperty(), getProperty(), isProperty() and addProperty() by @method
 • both RobotLoader and NetteLoader can be registered before existing autoloaders instead of after
 • SafeStream: supports ftruncate (requires PHP 5.4+)

Nekompatibility

Database (NDB)

 • Nette\Database\Connection již není potomkem PDO
 • přejmenujte metody exec()query(), fetchColumn()fetchField() a lastInsertId() → getInsertId()
 • Nette\Database\Statement je nyní Nette\Database\ResultSet a též už není potomkem PDOStatement
 • přejmenujte metody rowCount()getRowCount() a columnCount() → getColumnCount()
 • MySQL: removed timezone setting. Use onConnect[] event instead. (commit)

Používáte Nette Database Table (NDBT), tedy skvělou část NDB, ke které se přistupuje přes $database->table(...)?

 • metoda table() byl přesunuta z Connection do nové třídy Nette\Database\Context. Ta obsahuje všechny důležité metody pro práci s databází, takže klidně změňte Connection za Context a máte hotovo.
 • proměnné řádku ActiveRow jsou nyní read-only, pro změnu slouží metoda $row->update(['field' => 'value']). Věřte, že dřívější chování mělo tolik úskalí, že jiná cesta nebyla.
 • změnila se tzv. backjoin syntaxe z book_tag:tag.name na :book_tag.tag.name (dvojtečka na začátku)
 • místo druhého parametru $having v metodě group() použijte metodu having()
 • Selection: removed support for INNER join in where statement (commit)

(Pokud jste používali SelectionFactory v dev-verzi, změňte ji také na Context.)

Dependency Injection (DI)

 • třída Nette\Config\ConfiguratorNette\Configurator
 • v konfiguračním souboru se sloučily definice factories a services do společného services. Jen těm, co byly původně factories, přidejte klíč autowired: false.
 • a zavedl se „odrážkový“ zápis anonymních služeb:
services:
	Jmeno\Tridy: self # dříve, ukázalo se jako matoucí

	- Jmeno\Tridy # nyní

Pracovat přímo s DI kontejnerem není obvykle dobrý nápad, ale pokud už tak činíte:

 • tovární metody volejte jako $container->createService('nazevsluzby') namísto $container->createNazevSluzby()
 • zavrženy jsou všechny výchozí továrny jako createLatte(), createCache(), createMail()createBasicForm()
 • a ke službám přistupujte raději přes $container->getService() či getByType() namísto $container->nazevSluzby
 • Container: removed property $classes, removed parameter $meta in method addService()
 • ServiceDefinition: removed property $internal and method setInternal()
 • ContainerBuilder: method generateClass() is deprecated, use generateClasses()[0] instead
 • ContainerBuilder operates on expanded parameters, removed Helpers: escape()
 • Configurator: deprecated parameter productionMode, use debugMode instead
 • Configurator: methods setProductionMode, isProductionMode and detectProductionMode are deprecated, use *Debug* variants instead
 • Container: removed deprecated property $params, use $parameters instead

Pokud píšete vlastní rozšíření, vězte, že došlo k přejmenování jmenných prostorů Nette\ConfigNette\DI a Nette\Utils\PhpGeneratorNette\PhpGenerator.

Oproti dev-verzi jsou anotace @inject a metody inject() automaticky zpracovány jen na presenterech. Na jiných službách je zapnete uvedením klíče inject: true v definici.

Používáte-li ještě stařičký Environment, bude po vás vyžadovat nastavenou konstantu TEMP_DIR, kvůli výkonu.

Application & Presenter

 • Presenter nyní zabraňuje, aby vám někdo podstrčil do persistentního parametru pole. Pokud ale pole chcete, uveďte ho jako výchozí hodnotu,
 • zavržené jsou metody getService() (použijte getContext()->getService()), dále getHttpContext()getApplication()
 • magické getParameter(null)getParameters()
 • místo divného invalidateControl() lze používat redrawControl()
 • Application: methods storeRequest() and restoreRequest() are deprecated, call them on UI\Presenter instead
 • Application\Routers\Route: foo-parameters are not optional when pattern is missing

Latte

 • výchozím režimem je HTML (namísto XHTML), což lze přepnout v konfiguraci
 • automaticky ouvozovkuje atributy v <a title={$title}>, což by nemělo způsobit žádnou komplikaci, ale raději to zmiňuji
 • atribut n:input se mění na n:name, aby šel použít nejen na <input>, ale i label, select, form a textarea
 • zavržená jsou makra {attr} (nahrazuje n:attr) a {assign} → {var}
 • doporučujeme místo vykřičníkového zápisu {!$var} přejít na {$var|noescape}, je to zřejmější
 • pokud jste v dev-verzi používali zkrácený zápis bloků {#block}, tak do 2.1 se nedostal, nebyl srozumitelný
 • native support for empty macros, use for example {label foo /} instead of {label foo}

V Latte je novinka, která v <a href={$url}> automaticky kontroluje, zda proměnná $url neobsahuje něco jako javascript:hackniWeb(). Povolené jsou pouze protokoly http, https, ftp, mailto a pochopitelně relativní cesty a kontroluje i atributy src, action, formaction a také <object data=...>. Pokud někde potřebujete vypsat URL bez kontroly, použijte modifikátor |nosafeurl.

A nakonec: drobná změna souvisí s ručním vykreslování checkboxů, ale o tom níže.

Formuláře

Checkboxy a RadioListy se nyní vykreslují v praktičtějším tvaru <label><input>...</label> namísto <label>...</label><input>. Jako důsledek u Checkbox metoda getLabel() či {label} nevrací nic a getControl() či {input} HTML v onom novém tvaru. Pokud ale potřebujete staré chování, přepněte se do tzv. partial renderingu přidáním dvojtečky: {label nazevprvku:} a {input nazevprvku:}. Easy.

Makro {control form} nyní vždy vypisuje chybové zprávy u jednotlivých prvků a nad formulářem jsou jen ty nepřiřazené. Doporučujeme to tak dělat i při manuálním vykreslování, třeba takto.

 • setValue() u prvků kontroluje hodnotu a v případě chyby vyhodí výjimku namísto dřívějšího mlčení
 • validační pravidla jako Form::INTEGER, NUMERIC a FLOAT převádí hodnotu na integer resp. float
 • TextArea: zrušeny výchozí hodnoty atributů cols a rows (existovaly jen proto, že to HTML4 vyžadovalo)
 • prvky označené setDisabled() se neobjeví ve $form->getValues() (prohlížeč je totiž vůbec neposílá)
 • zavrženo SelectBox::setPrompt(true), místo true použijte řetězec
 • přejmenováno MultiSelectBox::getSelectedItem()getSelectedItems()
 • v HTML atributech data-nette-rules se používá JSON, takže nezapomeňte nasadit aktuální netteForms.js
 • Form: removed deprecated event $onInvalidSubmit, use $onError instead
 • RadioList: calling getValue(true) is deprecated, use getRawValue() instead

Debugger

 • Nette\Diagnostics\Debugger::$blueScreenDebugger::getBlueScreen()
 • a adekvátně $bargetBar(), $loggergetLogger() a $fireLogger → getFireLogger()
 • zavrženo Nette\Diagnostics\Debugger::tryError(), catchError() a také toStringException(), místo kterého použijte obyčejný trigger_error()
 • zavrženy interní Nette\Diagnostics\Helpers::clickableDump() a htmlDump(), které nahrazuje nová třída Dumper

Mail

 • Zavržená metoda Nette\Mail\Message::send(), použijte mailer, viz dokumentace.
 • Mail\Message: methods setHtmlBody() and setBody() render template immediately
 • MimePart: removed method generateMessage(), use getEncodedMessage() instead

ostatní

 • Nette Framework opouští PHP 5.2, s přechodem na jmenné prostory vám pomůže nástroj migration-53.php
 • minimalizovaná verze se nyní generuje ve formátu PHAR, takže v distribuci místo nette.min.php najdete soubor nette.phar, se kterým se však pracuje úplně stejně
 • Nette\Utils\Finder::find($mask) filtruje podle masky nejen soubory, ale i adresáře
 • do Nette\Security\User se v konstruktoru předává autentikátor, pozor na kruhové závislosti
 • v loaderu se už nenastavuje iconv_set_encoding() a mb_internal_encoding()
 • zavrženy konstanty NETTE, NETTE_DIR a NETTE_VERSION_ID
 • a třída Nette\Loaders\AutoLoader
 • a proměnná Nette\Framework::$iAmUsingBadHost
 • doporučujeme přestat používat callback() a třídu Nette\Callback, neboť globální funkce mohou způsobit komplikace
 • přejmenoval se jmenný prostor Nette\Utils\PhpGenerator → Nette\PhpGenerator
 • Nette varuje hláškou „Possible problem: you are sending a cookie while already having some data in output buffer,“ pokud se snažíte odeslat HTTP hlavičku nebo cookie a byl již odeslán nějaký výstup – byť do bufferu. Buffer totiž může přetéct a proto to varování.
 • InstanceFilter: removed entirely
 • ResursiveFilter: removed method accept() and parameter $childrenCallback in constructor
 • RequestFactory: removed method setEncoding(), only UTF-8 and binary (via setBinary()) is now supported
 • ObjectMixin: removed method callProperty()
 • ObjectMixin: removes support for non-registered extension methods (*_prototype_* functions)