Nette Documentation Preview

HTTP request & response

HTTP požadavek a odpověď se zapouzdřuje do objektů Nette\Http\Request a Response, které nabízejí přehledné API a fungují zároveň jako sanitizační filtr.

Instalace:

composer require nette/http

HTTP požadavek

HTTP požadavek představuje objekt Nette\Http\Request, ke kterému se dostanete tak, že si jej necháte předat pomocí dependency injection. V presenterech stačí jen zavolat $httpRequest = $this->getHttpRequest().

Co je důležité, tak že Nette když vytváří tento objekt, všechny vstupní parametry GET, POST, COOKIE a také URL pročistí od kontrolních znaků a neplatných UTF-8 sekvencí. Takže s daty pak můžete bezpečně dále pracovat. Očištěná data se následně používají v presenterech a formulářích.

Třída Request je immutable (neměnná). Nemá žádné settery, má jen jeden tzv. wither withUrl(), který objekt nemění, ale vrací novou instanci se změněnou hodnotou.

withUrl(Nette\Http\UrlScript $url): Nette\Http\Request

Vrací klon s jinou URL.

getUrl(): Nette\Http\UrlScript

Vrací URL požadavku jako objekt UrlScript.

$url = $httpRequest->getUrl();
echo $url; // https://doc.nette.org/cs/?action=edit
echo $url->getHost(); // nette.org

Prohlížeče neodesílají na server fragment, takže $url->getFragment() bude vracet prázdný řetězec.

getQuery(string $key = null): string|array|null

Vrací parametry GET požadavku.

$all = $httpRequest->getQuery(); // vrací pole všech parametrů z URL
$id = $httpRequest->getQuery('id'); // vrací GET parametr 'id' (nebo null)

getPost(string $key = null): string|array|null

Vrací parametry POST požadavku.

$all = $httpRequest->getPost(); // vrací pole všech parametrů z POST
$id = $httpRequest->getPost('id'); // vrací POST parametr 'id' (nebo null)

getFile(string|string[] $key): Nette\Http\FileUpload|array|null

Vrací upload jako objekt Nette\Http\FileUpload:

$file = $httpRequest->getFile('avatar');
if ($file->hasFile()) { // byl nějaký soubor nahraný?
	$file->getUntrustedName(); // jméno souboru odeslané uživatelem
	$file->getSanitizedName(); // jméno bez nebezpečných znaků
}

Pro přístup do zanořené struktury uveďte pole klíčů.

//<input type="file" name="my-form[details][avatar]" multiple>
$file = $request->getFile(['my-form', 'details', 'avatar']);

Protože nelze důvěřovat datům zvenčí a tedy ani spoléhat na podobu struktury souborů, je bezpečnější tento způsob než třeba $request->getFiles()['my-form']['details']['avatar'], který může selhat.

getFiles(): array

Vrátí strom všech uploadů v normalizované struktuře, jejíž listy jsou objekty Nette\Http\FileUpload:

$files = $httpRequest->getFiles();

getCookie(string $key): string|array|null

Vrací cookie nebo null, když neexistuje.

$sessId = $httpRequest->getCookie('sess_id');

getCookies(): array

Vrací všechny cookies.

$cookies = $httpRequest->getCookies();

getMethod(): string

Vrací HTTP metodu, se kterou byl udělán požadavek.

$httpRequest->getMethod(); // GET, POST, HEAD, PUT

isMethod(string $method)bool

Testuje HTTP metodu, se kterou byl udělán požadavek. Parametr je case-insensitive.

if ($httpRequest->isMethod('GET')) // ...

getHeader(string $header): ?string

Vrací HTTP hlavičku nebo null, pokud neexistuje. Parametr je case-insensitive.

$userAgent = $httpRequest->getHeader('User-Agent');

getHeaders(): array

Vrací všechny HTTP hlavičky jako asociativní pole.

$headers = $httpRequest->getHeaders();
echo $headers['Content-Type'];

getReferer(): ?Nette\Http\UrlImmutable

Z jaké URL uživatel přišel? Pozor, není vůbec spolehlivé.

isSecured(): bool

Je spojení šifrované (HTTPS)? Pro správnou funkčnost může být potřeba nastavit proxy.

isSameSite(): bool

Přichází požadavek ze stejné (sub)domény a je iniciován kliknutím na odkaz? Nette k detekci používá cookie _nss (dříve nette-samesite).

isAjax(): bool

Jde o AJAXový požadavek?

getRemoteAddress(): ?string

Vrací IP adresu uživatele. Pro správnou funkčnost může být potřeba nastavit proxy.

getRemoteHost(): ?string

Vrací DNS překlad IP adresy uživatele. Pro správnou funkčnost může být potřeba nastavit proxy.

getRawBody(): ?string

Vrací tělo HTTP požadavku.

$body = $httpRequest->getRawBody();

detectLanguage(array $langs): ?string

Detekuje jazyk. Jako parametr $lang předáme pole s jazyky, které aplikace podporuje, a ona vrátí ten, který by viděl návštěvníkův prohlížeč nejraději. Nejsou to žádná kouzla, jen se využívá hlavičky Accept-Language. Pokud nedojde k žádné shodě, vrací null.

// prohlížeč odesílá např. Accept-Language: cs,en-us;q=0.8,en;q=0.5,sl;q=0.3

$langs = ['hu', 'pl', 'en']; // jazyky podporované aplikací
echo $httpRequest->detectLanguage($langs); // en

RequestFactory

Objekt aktuálního HTTP requestu vyrobí Nette\Http\RequestFactory. Pokud píšete aplikaci, která nepoužívá DI kontejner, vyrobíte request takto:

$factory = new Nette\Http\RequestFactory;
$httpRequest = $factory->fromGlobals();

RequestFactory lze před zavoláním fromGlobals() konfigurovat. Můžeme vypnout sanitizaci vstupních parametrů od kontrolních znaků a neplatných UTF-8 sekvencí pomocí $factory->setBinary(). A také nastavit proxy server pomocí $factory->setProxy(...), což je důležité pro správnou detekci IP adresy uživatele.

Pomocí tzv. filtrů lze URL vyčistit od znaků, které se do něj mohou dostat např. kvůli špatně implementovaným komentářovým systémům na různých cizích webech:

// odstraníme mezery z cesty
$requestFactory->urlFilters['path']['%20'] = '';

// odstraníme tečku, čárku nebo pravou závorku z konce URI
$requestFactory->urlFilters['url']['[.,)]$'] = '';

// vyčistíme cestu od zdvojených lomítek (výchozí filtr)
$requestFactory->urlFilters['path']['/{2,}'] = '/';

HTTP odpověď

HTTP odpověď představuje objekt Nette\Http\Response, ke kterému se dostanete tak, že si jej necháte předat pomocí dependency injection. V presenterech stačí jen zavolat $httpResponse = $this->getHttpResponse().

Objekt je na rozdíl od Request mutable, tedy pomocí setterů můžete měnit stav, tedy např. odesílat hlavičky. Nezapomeňte, že všechny settery musí být volány před odesláním jakéhokoli výstupu. Jestli už byl výstup odeslán prozradí metoda isSent(). Pokud vrací true, každý pokus o odeslání hlavičky vyvolá výjimku Nette\InvalidStateException.

setCode(int $code, string $reason = null)

Změní stavový kód odpovědi. Kvůli lepší srozumitelnosti zdrojového kódu doporučujeme pro kód používat místo čísel předdefinované konstanty.

$httpResponse->setCode(Nette\Http\Response::S404_NOT_FOUND);

getCode(): int

Vrací stavový kód odpovědi.

isSent(): bool

Vrací, zda už došlo k odeslání hlaviček ze serveru do prohlížeče, a tedy již není možné odesílat hlavičky či měnit stavový kód.

setHeader(string $name, string $value)

Odešle HTTP hlavičku a přepíše dříve odeslanou hlavičkou stejného jména.

$httpResponse->setHeader('Pragma', 'no-cache');

addHeader(string $name, string $value)

Odešle HTTP hlavičku a nepřepíše dříve odeslanou hlavičkou stejného jména.

$httpResponse->addHeader('Accept', 'application/json');
$httpResponse->addHeader('Accept', 'application/xml');

deleteHeader(string $name)

Smaže dříve odeslanou HTTP hlavičku.

getHeader(string $header): ?string

Vrací odeslanou HTTP hlavičku nebo null, pokud taková neexistuje. Parametr je case-insensitive.

$pragma = $httpResponse->getHeader('Pragma');

getHeaders(): array

Vrací všechny odeslané HTTP hlavičky jako asociativní pole.

$headers = $httpResponse->getHeaders();
echo $headers['Pragma'];

setContentType(string $type, string $charset = null)

Mění hlavičku Content-Type.

$httpResponse->setContentType('text/plain', 'UTF-8');

redirect(string $url, int $code = self::S302_FOUND)void

Přesměruje na jiné URL. Nezapomeňte poté ukončit skript.

$httpResponse->redirect('http://example.com');
exit;

setExpiration(?string $time)

Nastaví expiraci HTTP dokumentu pomocí hlaviček Cache-Control a Expires. Parametrem je buď časový interval (jako text), nebo null, což zakáže kešování.

// cache v prohlížeči vyprší za hodinu
$httpResponse->setExpiration('1 hour');

sendAsFile(string $fileName)

Odpověď bude stažena pomocí dialogového okna Uložit jako pod uvedeným názvem. Samotný soubor přitom neodesílá.

$httpResponse->sendAsFile('faktura.pdf');

setCookie(string $name, string $value, $time, string $path = null, string $domain = null, bool $secure = null, bool $httpOnly = null, string $sameSite = null)

Odešle cookie. Výchozí hodnoty parametrů:

$path '/' cookie má dosah na všechny cesty v (sub)doméně (konfigurovatelné)
$domain null což znamená s dosahem na aktuální (sub)doménu, ale nikoliv její subdomény (konfigurovatelné)
$secure true pokud web běží na HTTPS, jinak false (konfigurovatelné)
$httpOnly true cookie je pro JavaScript nepřístupná
$sameSite 'Lax' cookie nemusí být odeslána při přístupu z jiné domény

Výchozí hodnoty parametrů $path, $domain a $secure můžete změnit v konfiguraci.

Čas lze uvádět jako počet sekund nebo řetězec:

$httpResponse->setCookie('lang', 'cs', '100 days');

Parametr $domain určuje, které domény mohou cookie přijímat. Není-li uveden, cookie přijímá stejná (sub)doména, jako ji nastavila, ale nikoliv její subdomény. Pokud je $domain zadaný, jsou zahrnuty i subdomény. Proto je uvedení $domain méně omezující než vynechání. Například při $domain = 'nette.org' jsou cookies dostupné i na všech subdoménách jako doc.nette.org.

Pro hodnotu $sameSite můžete použít konstanty Response::SAME_SITE_LAX, SAME_SITE_STRICT a SAME_SITE_NONE.

deleteCookie(string $name, string $path = null, string $domain = null, bool $secure = null)void

Smaže cookie. Výchozí hodnoty parametrů jsou:

  • $path s dosahem na všechny adresáře ('/')
  • $domain s dosahem na aktuální (sub)doménu, ale nikoliv její subdomény
  • $secure se řídí podle nastavení v konfiguraci
$httpResponse->deleteCookie('lang');

Uploadované soubory

Metoda Nette\Http\Request::getFiles() vrací pole všech uploadů v normalizované struktuře, jejíž listy jsou objekty Nette\Http\FileUpload. Ty zapouzdřují data odeslaná formulářovým prvkem <input type=file>.

Struktura reflektuje pojmenování prvků v HTML. V nejjednodušším případě to může být jediný pojmenovaný element formuláře odeslaný jako:

<input type="file" name="avatar">

V tomto případě $request->getFiles() vrací pole:

[
	'avatar' => /* FileUpload instance */
]

Objekt FileUpload se vytvoří i v případě, že uživatel žádný soubor neodeslal nebo odeslání selhalo. Jestli byl soubor odeslán vrací metoda hasFile():

$request->getFile('avatar')->hasFile();

V případě názvu elementu používajícího notaci pro pole:

<input type="file" name="my-form[details][avatar]">

vypadá vrácený strom takto:

[
	'my-form' => [
		'details' => [
			'avatar' => /* FileUpload instance */
		],
	],
]

Lze vytvořit i pole souborů:

<input type="file" name="my-form[details][avatars][]" multiple>

V takovém případě vypadá struktura takto:

[
	'my-form' => [
		'details' => [
			'avatars' => [
				0 => /* FileUpload instance */,
				1 => /* FileUpload instance */,
				2 => /* FileUpload instance */,
			],
		],
	],
]

Přistoupit k indexu 1 vnořeného pole lze nejlépe takto:

$file = $request->getFile(['my-form', 'details', 'avatars', 1]);
if ($file instanceof FileUpload) {
	// ...
}

Protože nelze důvěřovat datům zvenčí a tedy ani spoléhat na podobu struktury souborů, je bezpečnější tento způsob než třeba $request->getFiles()['my-form']['details']['avatars'][1], který může selhat.

Přehled metod FileUpload

hasFile(): bool

Vrací true, pokud uživatel nějaký soubor uploadoval.

isOk(): bool

Vrací true, pokud soubor byl nahrán úspěšně.

getError(): int

Vrací kód chyby při uploadu souboru. Jde o jednu z konstant UPLOAD_ERR_XXX. V případě, že upload proběhl v pořádku, vrací UPLOAD_ERR_OK.

move(string $dest)

Přesune nahraný soubor do nového umístění. Pokud cílový soubor již existuje, bude přepsán.

$file->move('/path/to/files/name.ext');

getContents(): ?string

Vrací obsah uploadovaného souboru. V případě, že upload nebyl úspěšný, vrací null.

getContentType(): ?string

Detekuje MIME content type uploadovaného souboru na základě jeho signatury. V případě, že upload nebyl úspěšný nebo detekce se nezdařila, vrací null.

Vyžaduje PHP rozšíření fileinfo.

getUntrustedName(): string

Vrací originální název souboru, jak jej odeslal prohlížeč. V nette/http 3.0 a starších se metoda jmenovala getName().

Nevěřte hodnotě vrácené touto metodou. Klient mohl odeslat škodlivý název souboru s úmyslem poškodit nebo hacknout vaši aplikaci.

getSanitizedName(): string

Vrací sanitizovaný název souboru. Obsahuje pouze ASCII znaky [a-zA-Z0-9.-]. Pokud název takové znaky neobsahuje, vrátí 'unknown'. Pokud je soubor obrázek ve formátu JPEG, PNG, GIF, nebo WebP, vrátí i správnou příponu.

getSize(): int

Vrací velikost uploadovaného souboru. V případě, že upload nebyl úspěšný, vrací 0.

getTemporaryFile(): string

Vrací cestu k dočasné lokaci uploadovaného souboru. V případě, že upload nebyl úspěšný, vrací ''.

isImage(): bool

Vrací true, pokud nahraný soubor je obrázek ve formátu JPEG, PNG, GIF, nebo WebP. Detekce probíhá na základě jeho signatury a neověřuje se integrita celého souboru. Zda není obrázek poškozený lze zjistit například pokusem o jeho načtení.

Vyžaduje PHP rozšíření fileinfo.

getImageSize(): ?array

Vrací dvojici [šířka, výška] s rozměry uploadovaného obrázku. V případě, že upload nebyl úspěšný nebo nejde o platný obrázek, vrací null.

toImage(): Nette\Utils\Image

Načte obrázek jak objekt Image. V případě, že upload nebyl úspěšný nebo nejde o platný obrázek, vyhodí výjimku Nette\Utils\ImageException.