Nette Documentation Preview

Konfigurace Nette

Přehled všech konfiguračních voleb v Nette Frameworku.

Různé součásti Nette nastavujeme pomocí konfiguračních souborů. Ty se obvykle zapisují ve formátu NEON. K editaci doporučujeme editory s podporou tohoto formátu.

 application: 	Application
constants: Definice PHP konstant
database: Databáze
decorator: Dekorátor
di: DI kontejner
extensions: Instalace dalších DI rozšíření
forms: Formuláře
http: HTTP hlavičky
includes: Vkládání souborů
latte: Šablony Latte
mail: Maily
parameters: Parametry
php: PHP konfigurace
routing: Routování
search: Automatická registrace služeb
security: Přístupová oprávnění
services: Služby
session: Session
tracy: Tracy debugger

Chcete-li zapsat řetězec začínající znakem @ nebo obsahující %, musíte znak escapovat zdvojením na @@ nebo %%.

Application

Základní nastavení chování Nette Application.

application:
	# zobrazit "Nette Application" panel v Tracy BlueScreen?
	debugger: ...      # (bool) výchozí je true

	# bude se při chybě volat error-presenter?
	catchExceptions: ...  # (bool) výchozí je true v produkčním režimu

	# název error-presenteru
	errorPresenter: Error  # (string) výchozí je 'Nette:Error'

	# chybné odkazy negenerují varování?
	# má efekt pouze ve vývojářském režimu
	silentLinks: ...    # (bool) výchozí je false

Protože ve vývojovém režimu se error-presentery standardně nevolají a chybu zobrazí až Tracy, změnou hodnoty catchExceptions na true můžeme při vývoji ověřit jejich správnou funkčnost.

Volba silentLinks určuje, jak se Nette zachová ve vývojářském režimu, když selže generování odkazu (třeba proto, že neexistuje presenter, atd). Výchozí hodnota false znamená, že Nette vyhodí E_USER_WARNING chybu. Nastavením na true dojde k potlačení této chybové hlášky. V produkčním prostředí se E_USER_WARNING vyvolá vždy. Toto chování můžeme také ovlivnit nastavením proměnné presenteru $invalidLinkMode.

Mapování

Definuje pravidla, podle kterých se z názvu presenteru (třeba Homepage) odvodí název třídy (třeba App\Presenters\HomepagePresenter). Právě takového mapování lze docílit následující konfigurací:

application:
	mapping:
		*: App\Presenters\*Presenter

Název presenteru se nahradí za hvezdičku a výsledkem je název třídy. Snadné!

Pokud presentery členíme do modulů, můžeme pro každý modul mít vlastní mapování:

application:
	mapping:
		Front: App\Modules\Front\*Presenter
		Admin: App\Modules\Admin\*Presenter
		Api: App\Api\*Presenter

Nyní se presenter Front:Homepage mapuje na třídu App\Modules\Front\HomepagePresenter a presenter Admin:Dashboard na třídu App\Modules\Admin\DashboardPresenter.

Šikovnější bude vytvořit obecné (hvězdičkové) pravidlo, které první dvě nahradí a přibude v něm hvezdička navíc právě pro modul:

application:
	mapping:
		*: App\Modules\*\*Presenter
		Api: App\Api\*Presenter

Opět presenter Front:Homepage namapuje na třídu App\Modules\Front\HomepagePresenter.

Ale co když používáme vícenásobně zanořené moduly a máme třeba presenter Admin:User:Edit? V takovém případě se segment s hvězdičkou představující modul pro každou úroveň jednoduše zopakuje a výsledkem bude třída App\Modules\Admin\User\EditPresenter.

Alternativním zápisem je místo řetězce použít pole skládající se ze tří segmentů:

application:
	mapping:
		*: [App\Modules, *, *Presenter]

Tento zápis je ekvivalentní s původním App\Modules\*\*Presenter.

Výchozí hodnotou je *: *Module\*Presenter.

Automatická registrace presenterů

Nette automaticky přidává presentery jako služby do DI kontejneru, což zásadně zrychlí jejich vytváření. Jak Nette presentery dohledává lze konfigurovat:

application:
	# hledat presentery v Composer class map?
	scanComposer: ...   # (bool) výchozí je true

	# jaký řetězec musí obsahovat název třídy a souboru?
	scanFilter: ...    # (string) výchozí je 'Presenter'

	# ve kterých adresářích hledat presentery?
	scanDirs:       # (string[]|false) výchozí je '%appDir%'
		- %vendorDir%/mymodule

Adresáře uvedené v scanDirs nepřepisují výchozí hodnotu %appDir%, ale doplňují ji, scanDirs tedy bude obsahovat obě cesty %appDir% a %vendorDir%/mymodule. Pokud bychom chtěli výchozí adresář vynechat, použijeme vykřičník, který hodnotu přepíše:

application:
	scanDirs!:
		- %vendorDir%/mymodule

Skenování adresářů lze vypnout uvedením hodnoty false. Nedoporučujeme úplně potlačit automatické přidávání presenterů, protože jinak dojde ke snížení výkonu aplikace.

Konstanty

Vytváření PHP konstant.

constants:
	FOOBAR: 'baz'

Po nastartování aplikace bude vytvořena konstanta FOOBAR.

Databáze

Konfigurace jednoho či více databázových spojení pro Nette Database.

database:
	# DSN, jediný povinný klíč
	dsn: "sqlite:%appDir%/Model/demo.db"

	# uživatelské jméno
	user: ...

	# heslo
	password: ...

Vytvoří služby typu Nette\Database\Connection a také Nette\Database\Context pro vrstvu Database Explorer. Databáze se obvykle předává autowiringem, není-li to možné, použijte názvy služeb @database.default.connection resp. @database.default.context.

Další nastavení:

database:
	# zobrazit database panel v Tracy Bar?
	debugger: ...   # (bool) výchozí je true

	# zobrazit EXPLAIN dotazů v Tracy Bar?
	explain: ...   # (bool) výchozí je true

	# povolit autowiring pro toto spojení?
	autowired: ...  # (bool) výchozí je true u prvního připojení

	# konvence tabulek: discovered, static nebo jméno třídy
	conventions: discovered # (string) výchozí je 'discovered'

	options:
		# připojovat se k databázi teprve když je potřeba?
		lazy: ...   # (bool) výchozí je false

		# PHP třída ovladače databáze
		driverClass: # (string)

		# lze uvádět volby, které najdete v dokumentaci ovladačů PDO
		PDO::MYSQL_ATTR_COMPRESS: true

		# pouze MySQL: nastaví sql_mode
		sqlmode:   # (string)

		# pouze MySQL: nastaví SET NAMES
		charset:   # (string) výchozí je 'utf8mb4' ('utf8' před verzí 5.5.3)

		# pouze Oracle a SQLite: formát pro ukládání data
		formatDateTime: # (string) výchozí je 'U'

V konfiguraci můžeme definovat i více databázových spojení rozdělením do pojmenovaných sekcí:

database:
	main:
		dsn: 'mysql:host=127.0.0.1;dbname=test'
		user: root
		password: password

	another:
		dsn: 'sqlite::memory:'

Každé takto definované spojení vytváří služby zahrnující v názvu i název sekce, tj. @database.main.connection & @database.main.context a dále @database.another.connection & @database.another.context.

Autowiring je zapnutý jen u služeb z první sekce. Lze to změnit pomocí autowired: false nebo autowired: true. Neautowirované služby předáváme explicitně:

services:
	- UserFacade(@database.another.connection)

Formuláře

V konfiguraci lze změnit výchozí chybové hlášky formulářů.

forms:
	messages:
		EQUAL: 'Zadejte %s.'
		NOT_EQUAL: 'Tato hodnota by neměla být %s.'
		FILLED: 'Toto pole je povinné.'
		BLANK: 'Toto pole by mělo být prázdné.'
		MIN_LENGTH: 'Zadejte prosím alespoň %d znaků.'
		MAX_LENGTH: 'Zadejte prosím maximálně %d znaků.'
		LENGTH: 'Zadejte prosím hodnotu %d až %d znaků dlouho.'
		EMAIL: 'Zadejte platnou e-mailovou adresu.'
		URL: 'Zadejte prosím platné URL.'
		INTEGER: 'Zadejte platné celé číslo.'
		FLOAT: 'Zadejte platné číslo.'
		MIN: 'Zadejte prosím hodnotu větší nebo rovnou %d.'
		MAX: 'Zadejte prosím hodnotu menší nebo rovnou %d.'
		RANGE: 'Zadejte hodnotu mezi %d a %d.'
		MAX_FILE_SIZE: 'Velikost nahraného souboru může být nejvýše %d bytů.'
		MAX_POST_SIZE: 'Nahraná data překračují limit %d bytů.'
		MIME_TYPE: 'Nahraný soubor není v očekávaném formátu.'
		IMAGE: 'Nahraný soubor musí být obraz ve formátu JPEG, GIF, PNG nebo WebP.'
		Nette\Forms\Controls\SelectBox::VALID: 'Vyberte prosím platnou možnost.'
		Nette\Forms\Controls\UploadControl::VALID: 'Při nahrávání souboru došlo k chybě.'
		Nette\Forms\Controls\CsrfProtection::PROTECTION: 'Vaše relace vypršela. Vraťte se na domovskou stránku a zkuste to znovu.'

HTTP hlavičky

http:
	# hlavičky, které se s každým požadavkem odešlou
	headers:
		X-Powered-By: MyCMS
		X-Content-Type-Options: nosniff
		X-XSS-Protection: '1; mode=block'

	# ovlivňuje hlavičku X-Frame-Options
	frames: ...   # (string|bool) výchozí je 'SAMEORIGIN'

Framework z bezpečnostních důvodů odesílá hlavičku X-Frame-Options: SAMEORIGIN, která říká, že stránku lze zobrazit uvnitř jiné stránky (v elementu <iframe>) pouze pokud se nachází na stejné doméně. To může být v některých situacích nežádoucí (například pokud vyvíjíte aplikaci pro Facebook), chování lze proto změnit nastavením frames: http://allowed-host.com nebo frames: true.

Snadno lze sestavovat hlavičky Content-Security-Policy (dále CSP), jejich popis najdete v popisu CSP. CSP direktivy (jako např. script-src) mohou být zapsány buď jako řetězce dle specifikace, nebo jako pole hodnot kvůli lepší čitelnosti. Pak není potřeba kolem klíčových slov, jako třeba 'self', psát uvozovky. Nette také automaticky vygeneruje hodnotu nonce, takže v hlavičce bude třeba 'nonce-y4PopTLM=='.

http:
	# Content Security Policy
	csp:
		# řetězec ve tvaru dle specifikace CSP
		default-src: "'self' https://example.com"

		# pole hodnot
		script-src:
			- nonce
			- strict-dynamic
			- self
			- https://example.com

		# bool v případě přepínačů
		upgrade-insecure-requests: true
		block-all-mixed-content: false

V šablonách používejte <script n:nonce>...</script> a hodnota nonce se doplní automaticky. Dělat bezpečné weby v Nette je opravdu snadné.

Podobně lze sestavit i hlavičky Content-Security-Policy-Report-Only (které lze používat souběžně s CSP) a Feature Policy:

http:
	# Content Security Policy Report-Only
	cspReportOnly:
		default-src: self
		report-uri: 'https://my-report-uri-endpoint'

	# Feature Policy
	featurePolicy:
		unsized-media: none
		geolocation:
			- self
			- https://example.com

Lze změnit vychozí hodnoty parametru $secure u metody Nette\Http\Response::setCookie().

http:
	# posílat cookie pouze přes HTTPS?
	cookieSecure: ...   # (bool|auto) výchozí je false

Hodnota auto znamená, že pokud web běží na HTTPS, budou se cookies odesílat s příznakem Secure a tedy budou dostupné pouze přes HTTPS.

HTTP proxy

Pokud web běží za HTTP proxy, zadejte její IP adresu, aby správně fungovala detekce IP adresy klienta Nette\Http\Response::getRemoteAddress() a spojení přes HTTPS isSecured().

http:
	# IP adresa, rozsah (např. 127.0.0.1/8) nebo pole těchto hodnot
	proxy: 127.0.0.1    # (string|string[]) výchozí je nenastaveno

Šablony Latte

Tímto nastavením lze globálně ovlivnit chování Latte v komponentách a presenterech.

latte:
	# přepne Latte do XHTML režimu
	xhtml: ...      # (bool) výchozí je false

	# generuje šablony s hlavičkou declare(strict_types=1)
	strictTypes: ...   # (bool) výchozí je false

	# třída objektu $this->template
	templateClass: App\MyTemplateClass # výchozí je Nette\Bridges\ApplicationLatte\Template

Dále lze registrovat nové tagy (makra) a to buď uvedením jména třídy, nebo referencí na službu. Jako výchozí je zavolána metoda install(), ale to lze změnit tím, že uvedeme jméno jiné metody:

latte:
	# registrace uživatelských Latte značek
	macros:
		- App\MyLatteMacros::register     # statická metoda, classname nebo callable
		- @App\MyLatteMacrosFactory      # služba s metodou install()
		- @App\MyLatteMacrosFactory::register # služba s metodou register()

services:
	- App\MyLatteMacrosFactory

Maily

Pro odesílání e-mailů se standardně používá mailer Nette\Mail\SendmailMailer, který se dále nekonfiguruje. Můžeme jej však přepnout na Nette\Mail\SmtpMailer:

mail:
	# použije SmtpMailer
	smtp: true    # (bool) výchozí je false

	host: ...    # (string)
	port: ...    # (int)
	username: ...  # (string)
	password: ...  # (string)
	timeout: ...   # (int)
	secure: ...   # (ssl|tls|null) výchozí je null
	clientHost: ... # (string) výchozí je $_SERVER['HTTP_HOST']
	persistent: ... # (bool) výchozí je false

	# kontext pro připojení k SMTP serveru, viz stream_context_create()
	context:     # (array) výchozí je stream_context_get_default()

Pro zvýšení důvěryhodnosti můžeme e-maily podpisovat pomocí technologie DKIM:

mail:
	dkim:
		domain: myweb.com
		selector: lovenette
		privateKey: %appDir%/cert/dkim.priv
		passPhrase: ...

PHP

Nastavení direktiv PHP. Přehled všech direktiv naleznete na php.net.

php:
	date.timezone: Europe/Prague

Routování

Základní nastavení:

routing:
	# zobrazit routovací panel v Tracy Bar?
	debugger: ...  # (bool) výchozí je true

	# serializuje router do DI kontejneru
	cache: ...   # (bool) výchozí je false

Routování obvykle definujeme ve třídě RouterFactory, omezenější alternativou je definice v konfiguraci pomocí dvojic maska: akce:

routing:
	routes:
		'detail/<id>': Admin:Home:default
		'<presenter>/<action>': Front:Home:default

Přístupová oprávnění

V konfiguraci lze definovat seznam uživatelů, a tak vytvořit jednoduchý authenticator (Nette\Security\SimpleAuthenticator). Protože se v konfiguraci uvádějí hesla v čitelné podobě, je tohle řešení vhodné pouze pro testovací účely.

security:
	# zobrazit panel uživatele v Tracy Bar?
	debugger: ... # (bool) výchozí je true

	users:
		# jméno: heslo
		frantisek: tajneheslo

		# jméno, heslo, role a další data dostupná v identitě
		dobrota:
			password: tajneheslo
			roles: [admin]
			data: ...

Dále lze definovat role a zdroje a vytvořit tak základ pro autorizátor (Nette\Security\Permission):

security:
	roles:
		guest:
		registered: [guest] # registered dědí od guest
		admin: [registered] # a od něj dědí admin

	resources:
		article:
		comment: [article]  # zdroj dědí od article
		poll:

Session

Základní nastavení sessions:

session:
	# zobrazit session panel v Tracy Bar?
	debugger: ...    # (bool) výchozí je false

	# doba neaktivity po které session vyexpiruje
	expiration: 14 days # (string) výchozí je '3 hours'

	# startovat automaticky session po vytvoření kontejneru?
	# 'smart' startuje session pokud je již vytvořena
	autoStart: ...    # (bool|smart) výchozí je 'smart'

	# handler, služba implementující rozhraní SessionHandlerInterface
	handler: @handlerService

Dále lze nastavovat všechny PHP session direktivy (ve formátu camelCase) a také readAndClose. Příklad:

session:
	# 'session.name' zapíšeme jako 'name'
	name: MYID

	# 'session.save_path' zapíšeme jako 'savePath'
	savePath: "%tempDir%/sessions"

Session cookie se odesílá se stejnými parametry jako jiné cookie, ale tyto můžete pro ni změnit:

session:
	# domény, které přijímají cookie
	cookieDomain: 'example.com' # (string|domain) výchozí je nenastaveno

	# omezení při přístupu z jiné domény
	cookieSamesite: Lax     # (Strict|Lax|None) výchozí je nenastaveno

Atribut cookieDomain určuje, které domény mohou cookie přijímat. Není-li uveden, cookie přijímá stejná (sub)doména, jako ji nastavila, ale nikoliv její subdomény. Pokud je cookieDomain zadaný, jsou zahrnuty i subdomény. Proto je uvedení cookieDomain méně omezující než vynechání.

Například při cookieDomain: nette.org jsou cookies dostupné i na všech subdoménách jako doc.nette.org. Téhož lze dosáhnout také pomocí speciální hodnoty domain, tedy cookieDomain: domain.

Atribut cookieSamesite ovlivňuje, zda bude cookie odeslaná při přístupu z jiné domény, což poskytuje určitou ochranu před útoky Cross-Site Request Forgery (CSRF).

Tracy debugger

V konfiguraci lze nastavovat parametry Tracy a také přidávat nové panely do Tracy Bar. Tyto nastavení se aplikují teprve po vytvoření DI kontejneru, takže chyby vzniklé předtím je nemohou reflektovat.

Konfigurace logování chyb:

tracy:
	# e-mail, na který se posílají notifikace, že došlo k chybě
	email: dev@example.com      # (string|string[]) výchozí je nenastaveno

	# odesílatel e-mailu
	fromEmail: robot@example.com   # (string) výchozí je nenastaveno

	# použít pro odesílání e-mailů Nette mailer? (od Tracy 2.5)
	netteMailer: ...         # (bool) výchozí je true

	# pro jaké úrovně chyb se loguje i BlueScreen?
	logSeverity: [E_WARNING, E_NOTICE] # výchozí je []

Konfigurace chování funkce dump():

tracy:
	# maximální délka řetězce
	maxLength: 150       # (int) výchozí dle verze Tracy

	# maximální hloubka zanoření
	maxDepth: 10        # (int) výchozí dle verze Tracy

	# skrýt hodnoty těchto klíčů (od Tracy 2.8)
	keysToHide: [password, pass] # (string[]) výchozí je []

	# vizuální téma (od Tracy 2.8)
	dumpTheme: dark        # (light|dark) výchozí je 'light'

	# zobrazit místo, kde byla volána funkce dump()?
	showLocation: ...     # (bool) výchozí dle verze Tracy

Instalace rozšíření Tracy:

tracy:
	# přidá panely do Tracy Bar
	bar:
		- Nette\Bridges\DITracy\ContainerPanel
		- IncludePanel
		- XDebugHelper('myIdeKey')
		- MyPanel(@MyService)

	# přidá panely do BlueScreen
	blueScreen:
		- DoctrinePanel::renderException

Ostatní volby:

tracy:
	# ve vývojovém režimu zobrazí chyby typu notice nebo warning jako BlueScreen
	strictMode: ...      # (bool) výchozí je true

	# zobrazit umlčené (@) chybové hlášky?
	scream: ...        # (bool) výchozí je false

	# formát odkazu pro otevření v editoru
	editor: ...        # (string) výchozí je 'editor://open/?file=%file&line=%line'

	# cesta k šabloně s vlastní stránkou pro chybu 500
	errorTemplate: ...    # (string) výchozí je nenastaveno

	# zobrazit Tracy Bar?
	showBar: ...       # (bool) výchozí je true

	editorMapping:
		# originál: nová
		/var/www/html: /data/web
		/home/web: /srv/html