Nette Documentation Preview

syntax
Parsování a skládání URL
************************

.[perex]
Třídy [#Url] a [#UrlScript] umožňují snadné generování, parsování a manipulaci s URL.


Instalace:

```shell
composer require nette/http
```


Url
===

Třída [api:Nette\Http\Url] umožňuje snadno pracovat s URL a jednotlivými jeho komponentami, které zachycuje tento nákres:

/--pre
 scheme user password host  port  path    query fragment
  |   |   |    |   |    |      |    |
 /--\  /--\ /------\ /-------\ /--\/----------\ /--------\ /----\
 <b>http://john:xyz%2A12@nette.org:8080/en/download?name=param#footer</b>
 \______\__________________________/
   |        |
 hostUrl    authority
\--

Generování URL je intuitivní:

```php
use Nette\Http\Url;

$url = new Url;
$url->setScheme('https')
	->setHost('localhost')
	->setPath('/edit')
	->setQueryParameter('foo', 'bar');

echo $url; // 'https://localhost/edit?foo=bar'
```

Lze také URL naparsovat a dále s ním manipulovat:

```php
$url = new Url(
	'http://john:xyz%2A12@nette.org:8080/en/download?name=param#footer'
);
```

Pro vrácení nebo změnu jednotlivých komponent URL jsou vám k dispozici tyto metody:

.[language-php]
| Setter									| Getter						| Vrácená hodnota
|--------------------------------------------------------------------------------------------
| `setScheme(string $scheme)`				| `getScheme(): string`			| `'http'`
| `setUser(string $user)`					| `getUser(): string`			| `'john'`
| `setPassword(string $password)`			| `getPassword(): string`		| `'xyz*12'`
| `setHost(string $host)`					| `getHost(): string`			| `'nette.org'`
| `setPort(int $port)`						| `getPort(): ?int`				| `8080`
| `setPath(string $path)`					| `getPath(): string`			| `'/en/download'`
| `setQuery(string\|array $query)`			| `getQuery(): string`			| `'name=param'`
| `setFragment(string $fragment)`			| `getFragment(): string`		| `'footer'`
| 											| `getAuthority(): string`		| `'nette.org:8080'`
| 											| `getHostUrl(): string`		| `'http://nette.org:8080'`
| 											| `getAbsoluteUrl(): string` 	| celá URL

Můžeme pracovat i s jednotlivými query parametry pomocí:

.[language-php]
| Setter									| Getter
|---------------------------------------------------
| `setQuery(string\|array $query)` 		| `getQueryParameters(): array`
| `setQueryParameter(string $name, $val)`	| `getQueryParameter(string $name)`

Metoda `getDomain(int $level = 2)` vrací pravou či levou část hostitele. Takto funguje, pokud host je `www.nette.org`:

.[language-php]
| `getDomain(1)` | `'org'`
| `getDomain(2)` | `'nette.org'`
| `getDomain(3)` | `'www.nette.org'`
| `getDomain(0)` | `'www.nette.org'`
| `getDomain(-1)` | `'www.nette'`
| `getDomain(-2)` | `'www'`
| `getDomain(-3)` | `''`


Třída `Url` implementuje rozhraní `JsonSerializable` a má metodu `__toString()`, takže objekt lze vypsat nebo použít v datech předávaných do `json_encode()`.

```php
echo $url;
echo json_encode([$url]);
```

Metoda `isEqual(string|Url $anotherUrl): bool` ověří, zda jsou dvě URL shodné.

```php
$url->isEqual('https://nette.org');
```


UrlScript
=========

Třída [api:Nette\Http\UrlScript] je potomkem `Url` a navíc rozlišuje tyto další logické části URL:

/--pre
   baseUrl  basePath relativePath relativeUrl
     |     |    |        |
 /---------------/-----\/--------\---------------------------\
 <b>http://nette.org/admin/script.php/pathinfo/?name=param#footer</b>
         \_______________/\________/
            |       |
          scriptPath    pathInfo
\--

Pro vrácení částí URL jsou k dispozici metody:

.[language-php]
| Getter						| Vrácená hodnota
|------------------------------------------------
| `getScriptPath(): string`		| `'/admin/script.php'`
| `getBasePath(): string`		| `'/admin/'`
| `getBaseUrl(): string`		| `'http://nette.org/admin/'`
| `getRelativePath(): string`	| `'script.php'`
| `getRelativeUrl(): string`	| `'script.php/pathinfo/?name=param#footer'`
| `getPathInfo(): string`		| `'/pathinfo/'`

Objekty `UrlScript` přímo nevytváříme, ale vrací jej metoda [Nette\Http\Request::getUrl()|request].

Parsování a skládání URL

Třídy Url a UrlScript umožňují snadné generování, parsování a manipulaci s URL.

Instalace:

composer require nette/http

Url

Třída Nette\Http\Url umožňuje snadno pracovat s URL a jednotlivými jeho komponentami, které zachycuje tento nákres:

scheme user password host  port  path    query fragment
 |   |   |    |   |    |      |    |
/--\  /--\ /------\ /-------\ /--\/----------\ /--------\ /----\
http://john:xyz%2A12@nette.org:8080/en/download?name=param#footer
\______\__________________________/
  |        |
 hostUrl    authority

Generování URL je intuitivní:

use Nette\Http\Url;

$url = new Url;
$url->setScheme('https')
	->setHost('localhost')
	->setPath('/edit')
	->setQueryParameter('foo', 'bar');

echo $url; // 'https://localhost/edit?foo=bar'

Lze také URL naparsovat a dále s ním manipulovat:

$url = new Url(
	'http://john:xyz%2A12@nette.org:8080/en/download?name=param#footer'
);

Pro vrácení nebo změnu jednotlivých komponent URL jsou vám k dispozici tyto metody:

Setter Getter Vrácená hodnota
setScheme(string $scheme) getScheme(): string 'http'
setUser(string $user) getUser(): string 'john'
setPassword(string $password) getPassword(): string 'xyz*12'
setHost(string $host) getHost(): string 'nette.org'
setPort(int $port) getPort(): ?int 8080
setPath(string $path) getPath(): string '/en/download'
setQuery(string|array $query) getQuery(): string 'name=param'
setFragment(string $fragment) getFragment(): string 'footer'
  getAuthority(): string 'nette.org:8080'
  getHostUrl(): string 'http://nette.org:8080'
  getAbsoluteUrl(): string celá URL

Můžeme pracovat i s jednotlivými query parametry pomocí:

Setter Getter
setQuery(string|array $query) getQueryParameters(): array
setQueryParameter(string $name, $val) getQueryParameter(string $name)

Metoda getDomain(int $level = 2) vrací pravou či levou část hostitele. Takto funguje, pokud host je www.nette.org:

getDomain(1) 'org'
getDomain(2) 'nette.org'
getDomain(3) 'www.nette.org'
getDomain(0) 'www.nette.org'
getDomain(-1) 'www.nette'
getDomain(-2) 'www'
getDomain(-3) ''

Třída Url implementuje rozhraní JsonSerializable a má metodu __toString(), takže objekt lze vypsat nebo použít v datech předávaných do json_encode().

echo $url;
echo json_encode([$url]);

Metoda isEqual(string|Url $anotherUrl): bool ověří, zda jsou dvě URL shodné.

$url->isEqual('https://nette.org');

UrlScript

Třída Nette\Http\UrlScript je potomkem Url a navíc rozlišuje tyto další logické části URL:

   baseUrl  basePath relativePath relativeUrl
    |     |    |        |
/---------------/-----\/--------\---------------------------\
http://nette.org/admin/script.php/pathinfo/?name=param#footer
        \_______________/\________/
            |       |
         scriptPath    pathInfo

Pro vrácení částí URL jsou k dispozici metody:

Getter Vrácená hodnota
getScriptPath(): string '/admin/script.php'
getBasePath(): string '/admin/'
getBaseUrl(): string 'http://nette.org/admin/'
getRelativePath(): string 'script.php'
getRelativeUrl(): string 'script.php/pathinfo/?name=param#footer'
getPathInfo(): string '/pathinfo/'

Objekty UrlScript přímo nevytváříme, ale vrací jej metoda Nette\Http\Request::getUrl().