Nette Documentation Preview

syntax
Moduly
******

.[perex]
Moduly představují v Nette logické celky, ze kterých se aplikace skládá. Jejich součástí jsou presentery, šablony, případně i komponenty a modelové třídy.

S jednou složkou pro presentery a jednou pro šablony bychom si u reálných projektů nevystačili. Mít v jedné složce desítky souborů je minimálně nepřehledné. Jak z toho ven? Jednoduše je na disku rozdělíme do podadresářů a v kódu do jmenných prostorů. A přesně to jsou v Nette moduly.

Zapomeňme tedy na jednu složku pro presentery a šablony a místo toho vytvoříme moduly, například `Admin` a `Front`.

/--pre
<b>app/</b>
├── <del>presenters/</del>
├── <b>modules/</b>       ← adresář s moduly
│  ├── <b>Admin/</b>      ← modul Admin
│  │  ├── <b>presenters/</b>  ← jeho presentery
│  │  │  ├── <b>DashboardPresenter.php</b>
│  │  │  └── <b>templates/</b>
│  └── <b>Front/</b>      ← modul Front
│    └── <b>presenters/</b>  ← jeho presentery
│      └── ...
\--

Tuto adresářovou strukturu budou reflektovat jmenné prostory tříd, takže třeba `DashboardPresenter` bude v prostoru `App\Modules\Admin\Presenters`:

```php
namespace App\Modules\Admin\Presenters;

class DashboardPresenter extends Nette\Application\UI\Presenter
{
	// ...
}
```

Na presenter `Dashboard` uvnitř modulu `Admin` se v rámci aplikace odkazujeme pomocí dvojtečkové notace jako na `Admin:Dashboard`, na jeho akci `default` potom jako na `Admin:Dashboard:default`.
A jak Nette vlastní ví, že `Admin:Dashboard` představuje třídu `App\Modules\Admin\Presenters\DashboardPresenter`? To mu řekneme pomocí [#mapování] v konfiguraci.
Tedy uvedená struktura není pevná a můžete si ji upravit podle potřeb.

Moduly mohou kromě presenterů a šablon samozřejmě obsahovat všechny další součásti, jako jsou třeba komponenty, modelové třídy, atd.


Vnořené moduly
--------------

Moduly nemusí tvořit jen plochou strukturu, lze vytvářet i submoduly, například:

/--pre
<b>app/</b>
├── <b>modules/</b>       ← adresář s moduly
│  ├── <b>Blog/</b>       ← modul Blog
│  │  ├── <b>Admin/</b>    ← submodul Admin
│  │  │  ├── <b>presenters/</b>
│  │  │  └── ...
│  │  └── <b>Front/</b>    ← submodul Front
│  │    ├── <b>presenters/</b>
│  │    └── ...
│  ├── <b>Forum/</b>      ← modul Forum
│  │  └── ...
\--

Tedy modul `Blog` je rozdělen do submodulů `Admin` a `Front`. A opět se to odrazí na jmenných prostorech, které budou `App\Modules\Blog\Admin\Presenters` apod. Na presenter `Dashboard` uvnitř submodulu se odkazujeme jako `Blog:Admin:Dashboard`.

Zanořování může pokračovat libovolně hluboko, lze tedy vytvářet sub-submoduly.


Vytváření odkazů
----------------

Odkazy v šablonách presenterů jsou relativní vůči aktuálnímu modulu. Tedy odkaz `Foo:default` vede na presenter `Foo` v tomtéž modulu, v jakém je aktuální presenter. Pokud je aktuální modul například `Front`, pak odkaz vede takto:

```latte
<a n:href="Product:show">odkaz na Front:Product:show</a>
```

Odkaz je relativní i pokud je jeho součástí název modulu, ten se pak považuje za submodul:

```latte
<a n:href="Shop:Product:show">odkaz na Front:Shop:Product:show</a>
```

Absolutní odkazy zapisujeme analogicky k absolutním cestám na disku, jen místo lomítek jsou dvojtečky. Tedy absolutní odkaz začíná dvojtečkou:

```latte
<a n:href=":Admin:Product:show">odkaz na Admin:Product:show</a>
```


Routování
---------

Viz [kapitola o routování |routing#Moduly].


Mapování
--------

Definuje pravidla, podle kterých se z názvu presenteru odvodí název třídy. Zapisujeme je v [konfiguraci|configuration] pod klíčem `application › mapping`.

Začněme ukázkou, která moduly nepoužívá. Budeme jen chtít, aby třídy presenterů měly jmenný prostor `App\Presenters`. Tedy aby se presenter například `Homepage` mapoval na třídu `App\Presenters\HomepagePresenter`. Toho lze docílit následující konfigurací:

```neon
application:
	mapping:
		*: App\Presenters\*Presenter
```

Název presenteru se nahradí za hvezdičku v masce třídy a výsledkem je název třídy. Snadné!

Pokud presentery členíme do modulů, můžeme pro každý modul mít vlastní mapování:

```neon
application:
	mapping:
		Front: App\Modules\Front\Presenters\*Presenter
		Admin: App\Modules\Admin\Presenters\*Presenter
		Api: App\Api\*Presenter
```

Nyní se presenter `Front:Homepage` mapuje na třídu `App\Modules\Front\Presenters\HomepagePresenter` a presenter `Admin:Dashboard` na třídu `App\Modules\Admin\Presenters\DashboardPresenter`.

Praktičtější bude vytvořit obecné (hvězdičkové) pravidlo, které první dvě nahradí. V masce třídy přibude hvezdička navíc právě pro modul:

```neon
application:
	mapping:
		*: App\Modules\*\Presenters\*Presenter
		Api: App\Api\*Presenter
```

Ale co když používáme vícenásobně zanořené moduly a máme třeba presenter `Admin:User:Edit`? V takovém případě se segment s hvězdičkou představující modul pro každou úroveň jednoduše zopakuje a výsledkem bude třída `App\Modules\Admin\User\Presenters\EditPresenter`.

Alternativním zápisem je místo řetězce použít pole skládající se ze tří segmentů. Tento zápis je ekvivaletní s předchozím:

```neon
application:
	mapping:
		*: [App\Modules, *, Presenters\*Presenter]
```

Výchozí hodnotou je `*: *Module\*Presenter`.

Moduly

Moduly představují v Nette logické celky, ze kterých se aplikace skládá. Jejich součástí jsou presentery, šablony, případně i komponenty a modelové třídy.

S jednou složkou pro presentery a jednou pro šablony bychom si u reálných projektů nevystačili. Mít v jedné složce desítky souborů je minimálně nepřehledné. Jak z toho ven? Jednoduše je na disku rozdělíme do podadresářů a v kódu do jmenných prostorů. A přesně to jsou v Nette moduly.

Zapomeňme tedy na jednu složku pro presentery a šablony a místo toho vytvoříme moduly, například Admin a Front.

app/
├── presenters/
├── modules/       ← adresář s moduly
│  ├── Admin/      ← modul Admin
│  │  ├── presenters/  ← jeho presentery
│  │  │  ├── DashboardPresenter.php
│  │  │  └── templates/
│  └── Front/      ← modul Front
│    └── presenters/  ← jeho presentery
│      └── ...

Tuto adresářovou strukturu budou reflektovat jmenné prostory tříd, takže třeba DashboardPresenter bude v prostoru App\Modules\Admin\Presenters:

namespace App\Modules\Admin\Presenters;

class DashboardPresenter extends Nette\Application\UI\Presenter
{
	// ...
}

Na presenter Dashboard uvnitř modulu Admin se v rámci aplikace odkazujeme pomocí dvojtečkové notace jako na Admin:Dashboard, na jeho akci default potom jako na Admin:Dashboard:default. A jak Nette vlastní ví, že Admin:Dashboard představuje třídu App\Modules\Admin\Presenters\DashboardPresenter? To mu řekneme pomocí mapování v konfiguraci. Tedy uvedená struktura není pevná a můžete si ji upravit podle potřeb.

Moduly mohou kromě presenterů a šablon samozřejmě obsahovat všechny další součásti, jako jsou třeba komponenty, modelové třídy, atd.

Vnořené moduly

Moduly nemusí tvořit jen plochou strukturu, lze vytvářet i submoduly, například:

app/
├── modules/       ← adresář s moduly
│  ├── Blog/       ← modul Blog
│  │  ├── Admin/    ← submodul Admin
│  │  │  ├── presenters/
│  │  │  └── ...
│  │  └── Front/    ← submodul Front
│  │    ├── presenters/
│  │    └── ...
│  ├── Forum/      ← modul Forum
│  │  └── ...

Tedy modul Blog je rozdělen do submodulů Admin a Front. A opět se to odrazí na jmenných prostorech, které budou App\Modules\Blog\Admin\Presenters apod. Na presenter Dashboard uvnitř submodulu se odkazujeme jako Blog:Admin:Dashboard.

Zanořování může pokračovat libovolně hluboko, lze tedy vytvářet sub-submoduly.

Vytváření odkazů

Odkazy v šablonách presenterů jsou relativní vůči aktuálnímu modulu. Tedy odkaz Foo:default vede na presenter Foo v tomtéž modulu, v jakém je aktuální presenter. Pokud je aktuální modul například Front, pak odkaz vede takto:

<a n:href="Product:show">odkaz na Front:Product:show</a>

Odkaz je relativní i pokud je jeho součástí název modulu, ten se pak považuje za submodul:

<a n:href="Shop:Product:show">odkaz na Front:Shop:Product:show</a>

Absolutní odkazy zapisujeme analogicky k absolutním cestám na disku, jen místo lomítek jsou dvojtečky. Tedy absolutní odkaz začíná dvojtečkou:

<a n:href=":Admin:Product:show">odkaz na Admin:Product:show</a>

Routování

Viz kapitola o routování.

Mapování

Definuje pravidla, podle kterých se z názvu presenteru odvodí název třídy. Zapisujeme je v konfiguraci pod klíčem application › mapping.

Začněme ukázkou, která moduly nepoužívá. Budeme jen chtít, aby třídy presenterů měly jmenný prostor App\Presenters. Tedy aby se presenter například Homepage mapoval na třídu App\Presenters\HomepagePresenter. Toho lze docílit následující konfigurací:

application:
	mapping:
		*: App\Presenters\*Presenter

Název presenteru se nahradí za hvezdičku v masce třídy a výsledkem je název třídy. Snadné!

Pokud presentery členíme do modulů, můžeme pro každý modul mít vlastní mapování:

application:
	mapping:
		Front: App\Modules\Front\Presenters\*Presenter
		Admin: App\Modules\Admin\Presenters\*Presenter
		Api: App\Api\*Presenter

Nyní se presenter Front:Homepage mapuje na třídu App\Modules\Front\Presenters\HomepagePresenter a presenter Admin:Dashboard na třídu App\Modules\Admin\Presenters\DashboardPresenter.

Praktičtější bude vytvořit obecné (hvězdičkové) pravidlo, které první dvě nahradí. V masce třídy přibude hvezdička navíc právě pro modul:

application:
	mapping:
		*: App\Modules\*\Presenters\*Presenter
		Api: App\Api\*Presenter

Ale co když používáme vícenásobně zanořené moduly a máme třeba presenter Admin:User:Edit? V takovém případě se segment s hvězdičkou představující modul pro každou úroveň jednoduše zopakuje a výsledkem bude třída App\Modules\Admin\User\Presenters\EditPresenter.

Alternativním zápisem je místo řetězce použít pole skládající se ze tří segmentů. Tento zápis je ekvivaletní s předchozím:

application:
	mapping:
		*: [App\Modules, *, Presenters\*Presenter]

Výchozí hodnotou je *: *Module\*Presenter.